ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1518/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ46-CT/TU NGÀY 07/5/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội;

Căn cứ Chỉ thị46-CT/TU ngày 10/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng đối với tín dụng chính sách xã hội;

Xét đề nghị củaGiám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương tại tờtrình số 267/TTr-NHCSXHHD ngày 10/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 46-CT/TU ngày10/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo chi tiết đính kèm).

Điều 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là đầu mối phối hợp vớicác cơ quan có liên quan thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức chính trị xã hội; Thủtrưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 46-CT/TU NGÀY 07/5/2015 CỦA BANTHƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNHSÁCH XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND tỉnh)

Căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 07/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dươngvề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốivới tín dụng chính sách xã hội, Ủyban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 46-CT/TU trênđịa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

I. MỤCĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyểnbiến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặttrận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân về vai trò, tầm quantrọng, ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, từ đó tiếp tục phát huyvà thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tíndụng ưu đãi, các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hộivà thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tăng cườngvai trò, trách nhiệm lãnh đạo của ủy ban nhân dân các cấp, Ngân hàng Chính sáchxã hội, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị có liênquan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việctriển khai chính sách tín dụng ưu đãi, tạo lập và sử dụng có hiệu quả nguồn vốntín dụng chính sách.

- Ngân hàngChính sách xã hội bám sát Chỉ thị 40–CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉthị 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnhủy Hải Dương xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu nhằm nângcao chất lượng, năng lực hoạt động của chi nhánh.

II. NỘIDUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị40–CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, các hướng dẫncủa Trung ương và kế hoạch này tới toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức vàngười lao động trong đơn vị để thống nhất nhận thức và tinh thần chỉ đạo củaĐảng.

Đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thựctế của từng địa phương, đơn vị để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúngđắn về vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội.

Báo HảiDương, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan đơn vị tăng cường côngtác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước, hướng dẫn công táckhuyến nông, kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; phổ biến các mô hìnhvay vốn làm ăn hiệu quả.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủyđảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Các cấpủy đảng, chính quyền cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụngchính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạchhoạt động thường xuyên của địa phương, đơn vị mình.

- Tổ chứcthực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội,gắn tín dụng chính sách xã hội với phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triểngiáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

3. Công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và cáctổ chức chính trị xã hội

- Mặt trậnTổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở phát huy vai trò tậphợp lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chínhsách tín dụng ưu đãi đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đốitượng chính sách khác, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tácnày.

- Các tổchức chính trị xã hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội có tráchnhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàngChính sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc củng cố nâng cao chấtlượng tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăngcường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn, nợ xấu, hướngdẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép tín dụng chính sách với các chươngtrình, dự án của các tổ chức chính trị xã hội; làm tốt công tác tư vấn, hướngdẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươnlên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

4. Tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách xãhội

Ủy ban nhândân cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm tiếp tục ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sáchđể ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện cho vay đối vớihộ nghèo và các đối tượng chính sách; đồng thời tích cực vận động các tổ chức, doanhnghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp bổ sung nguồn vốn cho tín dụngchính sách xã hội; quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiệnđi lại, đảm bảo điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt ủyban nhân dân cấp xã quan tâm bố trí nơi đặt điểm giao dịch của Ngân hàng Chínhsách xã hội đảm bảo thuận tiện, an toàn nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịchcủa nhân dân.

5. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động củaNgân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

- Ủy bannhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt độngcủa Ngân hàng Chính sách xã hội; chỉ đạo chính quyền cấp xã các cơ quan, ban,ngành, đoàn thể phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng chương trình,kế hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xãhội; đặc biệt chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhândân cấp xã trong chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở; chỉ đạo thựchiện chặt chẽ công tác điều tra, rà soát, bổ sung, xác nhận đối tượng thụhưởng; chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng.

- Ban đạidiện Hội đồng quản trị các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình,tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chínhsách xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trươngchính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cho vay đối với hộnghèo và các đối tượng chính sách, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụngchính sách xã hội.

- Ngân hàngChính sách xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, Banđại diện Hội đồng quản trị trong chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội,xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế,chính trị, xã hội của địa phương; kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo,giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động trên địa bàn;thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt quan tâm quy trình quản lý,điều hành nguồn vốn tín dụng chính sách tại cơ sở, các giải pháp thu hồi nợ đếnhạn, quá hạn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; đẩy mạnh công tácđào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và chăm lođời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ làm công tác tín dụng chính sách xãhội; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượngcông tác ủy thác cho vay, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vayvốn; tăng cường hoạt động tại điểm giao dịch xã, nhất là thực hiện công khaitín dụng chính sách; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng ưuđãi đặc biệt là tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người vay; phát triểncác sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo và các đốitượng chính sách khác trên địa bàn.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Địnhkỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai, gửi về Ngânhàng Chính sách xã hội tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyệntham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo cấp trênviệc triển khai thực hiện Chỉ thị40–CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, kiến nghị cáchình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong quátrình triển khai thực hiện.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG