BỘ TÀI CHÍNH

-----------------

Số: 1519/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC

ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng

mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

---------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc Hội ngày03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính lỗi tại Mục a Quy tắc 5 Phụ lục 2 quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

STT

Đã in

Đính chính

1

a) Bao máy tính, hộp đựng nhạc cụ, bao súng, hộp đựng dụng cụ vẽ, hộp tư trang và các loại bao hộp tương tự,...

a) Bao máy ảnh, hộp đựng nhạc cụ, bao súng, hộp đựng dụng cụ vẽ, hộp tư trang và các loại bao hộp tương tự,...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2010và là một phần không tách rời của Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày12/4/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TUQ.BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Chi

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?