ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 14 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC THÚ Y TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004; Căn cứ Quyết định số 694/NN-TY /QĐ ngày 111/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và mạng lưới Thú y cơ sở.

Căn cứ Quyết định số 53/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng:

- Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thú y tại địa phương; đồng thời, thực hiện hoạt động sự nghiệp về chẩn đoán, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật lưu thông tiêu dùng trong nước, thực hiện công tác khuyến nông về thú y, hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi và thú y, phòng chống dịch bệnh, quản lý thuốc thú y trong địa bàn tỉnh theo sự phân cấp và hướng dẫn của Cục Thú y.

- Chi cục Thú y chịu sự quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành về thú y; chiến lược, quy hoạch, chính sách, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, các chương trình dự án, đề án về Thú y.

2. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y trên địa bàn tỉnh.

Quản lý các đơn vị trực thuộc Chi cục, các Trạm Thú y cấp huyện, Trạm Kiểm dịch động vật vận chuyển ở các đầu mối giao thông trong tỉnh.

3. Ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chuyên ngành theo phân công, phân cấp quản lý. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và chịu trách nhiệm về quản lý chuyên ngành của Chi cục.

4. Tổ chức thực hiện việc theo dõi, phát hiện, chẩn đoán, xác định dịch bệnh động vật, thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh, đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh; ngăn chặn, dập tắt các ổ dịch động vật xảy ra trong tỉnh và quản lý các ổ dịch cũ. Định kỳ kiểm tra dịch bệnh, vệ sinh thú y tại cơ sở có hoạt động liên quan đến công tác thú y của tỉnh và của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Cục Thú y.

5. Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông vận chuyển trong tỉnh; kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thức ăn chăn nuôi.. Tổ chức và thực hiện việc khử trùng, tiêu độc các cơ sở có hoạt động liên quan đến công tác thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong phạm vi tỉnh.

Tổ chức và thực hiện kiểm dịch động vật ở đầu mối giao thông , một số cửa khẩu (nếu có) theo sự phân công của Cục Thú y.

6. Quản lý Nhà nước về thuốc thú y trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật; trực tiếp quản lý, hướng dẫn sử dụng các loại vaccin, chế phẩm sinh học, vật tư, thuốc thú y để phòng chống dịch bệnh động vật trong tỉnh.

Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý quỹ dự trữ về thuốc thú y cho công tác phòng chống dịch tại địa phương .

7. Cấp và thu hồi Giấy chứng nhận về tiêm phòng, Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, Giấy chứng nhận vệ sinh thú y, Giấy phép hành nghề thú y, dịch vụ thú y trong tỉnh. Được thu lệ phí và phí tổn về công tác thú y theo hướng dẫn của Cục Thú y.

8. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách, chuyên môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên cơ sở sản xuất; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thú y, về pháp luật, chế độ chính sách, kiến thức phổ thông về thú y.

9. Tổ chức và thực hiện công tác thú y và các chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh động vật trong địa bàn tỉnh được Cục Thú y phân công. Tiến hành khảo sát, thực nghiệm và chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành thú y, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thú y theo qui định chung của Nhà nước.

10. Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y của cơ quan, tổ chức , cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thú y; xử lý các vi phạm hành chính về công tác thú y, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thú y trong tỉnh theo thẩm quyền.

11. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dịch bệnh động vật, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật, quản lý thuốc thú y và các hoạt động khác liên quan đến công tác thú y của địa phương theo qui định của Cục Thú y.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

13. Ngoài ra, Chi cục thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang và cơ quan cấp trên.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang:

1. Về Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Chi cục:

+ Chi cục trưởng: là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ các hoạt động của Chi cục.

+ Phó Chi cục trưởng: từ 1 đến 2 Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức của Chi cục:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính.

+ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

+ Phòng Thanh tra - Pháp chế.

+ Trung tâm Chẩn đoán và Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thú y.

+ Các Trạm Thú y huyện và thị xã.

+ Trạm Kiểm dịch động vật.

2. Về biên chế:

Biên chế Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang thực hiện theo Quyết định phê duyệt biên chế hàng năm của ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao chỉ tiêu tổng biên chế cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Chi cục có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng bộ phận trực thuộc và từng cán bộ, công chức, viên chức, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5.
- Bộ NN&PTNT
- Cục Thú y.
- TT.TU - TT.HĐND tỉnh.
- TT.UBND tỉnh.
- MTTQ & các đoàn thể tỉnh.
- Lưu VP (4, LT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng