HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***************

Số: 152-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊAGIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN CAI LẬY VÀ HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê chuẩnviệc chia một số xã thuộc các huyện Cai Lậy và huyện Cái Bè, thuộc tỉnh TiềnGiang như sau:

Huyện Cai Lậy:

1. Chia xã Thạnh Phú thành haixã lấy tên là xã Thạnh Lộc và xã Phú Cường.

Xã Thạnh Lộc và xã Phú Cườngcách nhau bởi kinh Tư Đạt và kinh Tám Bì chảy từ bắc xuống nam.

2. Hợp nhất xã Hội Sơn và xãXuân Sơn thành một xã lấy tên là xã Hội Xuân.

Huyện Cái Bè:

1. Chia xã Hậu Mỹ Nam thành haixã lấy tên là xã Hậu Mỹ Phú và xã Hậu Mỹ Trinh.

Xã Hậu Mỹ Phú và xã Hậu Mỹ Trinhcách nhau bởi kinh ông Tải và kinh Số tám chạy từ đông – bắc xuống tây-nam.

2. Chia xã Hậu Mỹ Bắc thành haixã lấy tên là xã Hậu Mỹ Bắc A và Hậu Mỹ Bắc B.

Xã Hậu Mỹ Bắc A và xã Hậu Bắc Bcách nhau bởi kinh Nguyễn Văn Tiếp chảy từ đông sang tây.

3. Chia xã Mỹ Thiện thành hai xãlấy tên là xã Thiện Tri và xã Thiện Trung.

Xã Thiện Trí và xã Thiện Trungcách nhau bởi rạch ông Tà và rạch Năm Điện chảy từ đông sang tây.

4. Chia xã Thanh Hưng thành haixã lấy tên là xã Tân Thạnh và xã Tân Hưng.

Xã Tân Thạnh và xã Tân Hưng cáchnhau bởi tỉnh lộ 30 chạy từ đông sang tây.

5. Chia xã Mỹ Lợi thành hai xãlấy tên là xã Mỹ Lợi A và xã Mỹ Lợi B.

Xã Mỹ Lợi A và xã Mỹ Lợi Bcách nhau bởi kinh ông Cha chạy từ đông sang tây.

Điều 2: Ủy ban nhân dântỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân