ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1520/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH “QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN PHỐI NHÀ DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Căn cứ chỉ thị số 12-TTg ngày 7-1-1977 của Thủ tướng Chánh phủ về viêc tăng cườngquản lý nhà cửa ở các đô thị vùng mới giải phóng;
Căn cứ quyết định số 150-CP ngày 10-6-1977 của Hội đồng Chánh phủ ban hành “Tiêuchuẩn phân phối diện tích làm việc và diện tích ở”;
Để thực hiện thống nhất quản lý và phân phối hợp lý, đúng với chánh sách và tiêuchuẩn, diện tích làn việc và diện tích ở cho cơ quan, đơn vị, cải thiện mộtbước điều kiện ở của công nhân viên chức, cán bộ sống và công tác trong thànhphố;
Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Quản lý nhà đất và Hội đồng Phân phối nhàthành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành “Quyđịnh về việc phân phối nhà do Nhà nước quản lý cho cơ quan, đơn vị và cán bộ,công nhân viên chức trong thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Quy định về việcphân phối nhà này có hiệu lực thi hành kể tư ngày ký.

Những quy định trước đây tráivới những quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Phân phối nhà, Giám đốc SởQuản lý nhà đất, Giám đốc Sở Công an, Giám đốc Sở Lương thực, Chủ tịch Ủy banNhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN PHỐI NHÀ THUỘC DIỆN NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁN BỘ,CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Banhành kèm theo quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 11-7-1978 của Ủy ban Nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh)

Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Tất cả các nhà,công trình kiến trúc thuộc phạm vi Nhà nước quản lý ở thành phố Hồ Chí Minh làtài sản xã hội chủ nghĩa, do Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất quản lý vàquyết định việc phân phối sử dụng theo chánh sách, chế độ, thể lệ được banhành.

Sở Quản lý nhà đất thành phố vàcác Phòng Quản lý nhà đất cấp quận, huyện là những cơ quan có trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chánh sách, chế độ, thể lệ ấy.

Điều 2. Việc phân phối,sử dụng các nhà, công trình kiến trúc thuộc phạm vi Nhà nước quản lý trongthành phố phải đúng mục đích thiết kế, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và theoquy hoạch, kế hoạch cải tạo và xây dựng thành phố, không được dùng sai côngnăng hoặc thay đổi cấu trúc trang thiết bị, tiện nghi nếu không được phép củacơ quan có thẩm quyền.

Chỉ được sử dụng hợp pháp cácnhà, công trình kiến trúc của Nhà nước sau khi có quyết định phân phối của Ủyban Nhân dân thành phố ủy quyền; các trường hợp tự ý chiếm ngụ nhà, chuyển đổi,nhượng và sử dụng nhà không đúng đối tượng, tiêu chuẩn, không đúng mục đíchthiết kế phải kiên quyết thu hồi và điều chỉnh lại.

Điều 3. Mỗi người cán bộ,công nhân viên chức chỉ được phân phối một chỗ ở. Khi không sử dụng nữa, nhàphải giao trả lại Nhà nước, không được chuyển nhượng, sang tên, đổi chác dướibất cứ hình thức nào.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI VÀNHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ƯU TIÊN PHÂN PHỐI

Điều 4. Đối tượng đượcphân phối nhà thuộc diện quản lý của Nhà nước gồm có:

a) Những cơ quan, đơn vị, cơ sởkinh doanh và sản xuất được phép hoạt động tại thành phố chưa có cơ sở hoặc cơsở nhà chưa đáp ứng yêu cầu.

b) Những cán bộ, công nhân viênchức trong biến chế Nhà nước ở tại địa phương hoặc từ nơi khác mới được điềuđộng đến, kể cả cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ, cán bộ hưu trí và mấtsức lao động, chưa có chỗ ở hoặc ở những nơi không phải để ở, những nơi quáchật chội, mất vệ sinh, kém an toàn.

Điều 5. Điều kiện đượcphân phối:

a) Các cơ quan, đơn vị, cơ sởsản xuất và kinh doanh địa phương được phân phối nhà thuộc diện quản lý của Nhànước phải do Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc cơ quan được Ủy ban Nhân dân thànhphố ủy quyền quyết định; phải có quyết định về tổ chức và biên chế chính thứcđặt tại thành phố được Ủy ban Nhân dân chấp thuận.

b) Các cơ sở sản xuất kinh doanhvà các cơ quan, đơn vị thuộc Nhà nước, đoàn thể và Đảng do cấp Trung ương trựctiếp quản lý, phải được Phủ Thủ tướng, Hội đồng Chính phủ, Thường trực Quốchội, Ban Bí thư Trung ương Đảng (hoặc các cơ quan được những cơ quan này ủyquyền chính thức) quyết định đặt cơ sở hoạt động tại thành phố, kèm theo quyếtđịnh về tổ chức và biên chế do ngành, cơ quan, đơn vị chủ quản cấp.

c) Cá nhân cán bộ, công nhânviên chức phải được đăng ký hộ khẩu chính thức tại thành phố và không có chỗ ởđược cấp ở nơi khác.

Thân nhân sống chung trong hộ vàdo cán bộ, công nhân viên chức nuôi dưỡng trực tiếp, được tính vào diện tíchphân phối cho cán bộ, công nhân viên chức theo tiêu chuẩn quy định.

Các cán bộ, chiến sĩ đang tronghàng ngũ lực lượng của Quân đội, Nhân dân và Công an vũ trang, và các thanhniên trong đội ngũ tập trung của Thanh niên Xung phong… không thuộc phạm vi củaquy định này, trừ các cán bộ, chiến sĩ đã về hưu và thương bệnh binh mất sứclao động được xét phân phối theo tiêu chuẩn của cán bộ, công nhân viên chức nhưnói trên.

Điều 6. Ưu tiên phânphối:

Do diện tích nhà có mức nhấtđịnh, nên trong những đối tượng được phân phối nhà ở, cần xem xét và bố trítrước cho:

1. Về mặt đơn vị, cơ quan

a) Nhà trẻ, mẫu giáo, trường họcđể phục vụ thiếu nhi.

b) Cơ sở sản xuất và chỗ ở chocông nhân trực tiếp sản xuất.

2. Về cá nhân

c) Những người làm các nghề độchại, nặng nhọc lâu năm.

d) Những cán bộ, công nhân viênchức có nhiều thành tích chiến đấu và sản xuất (anh hùng, chiến sĩ thi đua liêntục nhiều năm, nhiều huân chương).

e) Những cán bộ khoa học, kỹthuật, kinh tế và những văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp tốt cho cách mạng.

Chương III

THỦ TỤC VÀ THỂ THỨC PHÂNPHỐI

Điều 7. Hội đồng Phânphối nhà thành phố có trách nhiệm xét duyệt và kiến nghị lên Ủy ban Nhân dânthành phố quyết định phân phối nhà thuộc diện Nhà nước quản lý của thành phố.

Điều 8. Cho đến khi cóquyết định mới, Hội đồng Phân phối nhà cửa thành phố chỉ xét cấp chỗ làm việcvà chỗ ở chung cho từng cơ quan, đơn vị chủ quản. chấm dứt việc phân phối chocá nhân, cán bộ, công nhân viên chức và cơ quan, xí nghiệp riêng lẻ.

Điều 9. Đơn vị hay cơquan chủ quản liệt kê vào danh sách xét phân phối chỗ làm việc và chỗ ở gồm cócác sở, ban, ngành, ty, viện, cục, Ủy ban Nhân dân quận, huyện (nội, ngoại, thành),Bộ Tư lệnh lực lượng vũ trang, Ban Chấp hành Mặt trận, đoàn thể, cơ quan củaBan Chấp hành Đảng bộ và đơn vị sản xuất, kinh doanh từ cấp công ty trở lên cótư cách pháp nhân và hạch toán kinh tế độc lập, không phân biệt trung ương hayđịa phương.

Điều 10. Cơ quan và đơnvị chủ quản xin cấp chỗ làm việc và chỗ ở, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, tổchức, biên chế, diện tích nơi ở và làm việc đã có và nhu cầu mới (kèm theo danhsách cụ thể của cán bộ, công nhân viên chức với bậc lương, số người trong hộgia đình) để làm cơ sở nghiên cứu, xét quyết định phân phối.

Những văn bản này phải mang chữký xác nhận của thủ trưởng và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, làmthành 2 bản gởi đến Ủy ban Nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng Phân phốinhà cửa thành phố tại 196 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Điều 11. Hội đồng Phânphối nhà thành phố họp định kỳ thường lệ (hiện nay mỗi tuần 1 lần) để xét yêucầu phân phối nhà cửa và kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.

Điều 12. Để việc phânphối, điều chỉnh nhà được đúng đắn, có nề nếp, các cơ quan, đơn vị chủ quản vàcơ quan sự nghiệp, đơn vị cơ sở thành lập Ban Phân phối nhà do thủ trưởng đơnvị làm Trưởng Ban cùng các đại diện Công đoàn, Tổ chức cán bộ, Hành chánh, Quảntrị,… Ban Phân phối có trách nhiệm bàn bạc, phân phối cụ thể nhà cửa cho từngđơn vị và cá nhân trong phạm vi cơ quan, xí nghiệp, đơn vị hoặc địa phươngmình.

Điều 13. Việc phân phối,điều chỉnh nhà phải bảo đảm đúng chánh sách, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn vàđúng các thủ tục đã quy định.

Khi bàn bạc và quyết định việcphân phối cụ thể phải thực hiện đầy đủ chế độ tập trung dân chủ, bảo đảm côngbằng, hợp lý và phải công bố công khai.

Bộ môn quản trị ở các sở, ban,ngành, ty, viện và công ty, cơ quan, đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm theo dõi,đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định của thủ trưởng cơ quan về côngtác phân phối, điều chỉnh nhà và phát hiện, đề nghị xử lý các việc vi phạm chếđộ, chánh sách, tiêu chuẩn phân phối theo thể lệ, luật pháp hiện hành.

Điều 14. Khi Sở Quản lýnhà đất nghiên cứu trình kế hoạch phân phối nhà với Hội đồng Phân phối nhà vàỦy ban Nhân dân thành phố, cũng như khi các sở, ban, ngành, các quận, huyện,các đơn vị, cơ quan, kể cả các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý đóngtại thành phố, được Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt tạm cấp nhà, tiến hành phânphối cụ thể cho cán bộ, công nhân viên chức, đều phải phối hợp với cơ quan côngan, cơ quan lương thực để quản lý luôn cả về hộ khẩu, nhà và lương thực, khicán bộ, công nhân viên chức và gia đình mới tới hoặc đi khỏi địa phương. Việclàm này phải nhanh, gọn, tránh phiền hà cho cán bộ, công nhân viên chức và nhândân.

Điều 15. Đơn vị hoặc cánhân được cấp nhà phải nhận nhà trong thời hạn quy định; nếu để quá hạn màkhông có lý do chính đáng, Sở Quản lý nhà đất có trách nhiệm thu hồi lại và báocáo để Hội đồng Phân phối nhà thành phố xét giải quyết cho yêu cầu khác. Trongtrường hợp này, (do không có lý do chánh đáng) cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân đãkhông nhận nhà không được xét cấp lại nhà khác.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ BẢOQUẢN NHÀ ĐƯỢC PHÂN PHỐI

Điều 16. Tất cả các nhàđã được phân phối cho cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, đểlàm việc, để ở hay để phục vụ lợi ích công cộng đều do cơ quan chủ quản, đơn vịchủ quản chịu trách nhiệm thống nhất quản lý theo chế độ quản lý tài sản Nhànước.

Cơ quan, đơn vị chủ quản cóquyền điều chỉnh số diện tích đã được phân phối trong phạm vi nội bộ cho phùhợp tiêu chuẩn, chánh sách và khả năng tình trạng nhà của đơn vị, đồng thờithông báo cho Sở Quản lý nhà đất biết theo dõi.

Điều 17. Tất cả các cơquan, đơn vị trực thuộc, và cá nhân cán bộ, công nhân viên chức hiện đang sửdụng nhà quá quy định (hai hay nhiều nhà), nhà tiếp quản, nhà mua bằng tiền củaNhà nước, đã nhận hiến của tư nhân, công ty, xí nghiệp tư doanh hay do phường,xã, quận, huyện (kể cả nhóm) trước đây phân phối, đều phải báo cáo lại với cơquan chủ quản cấp thành phố để thống nhất quản lý và chịu sự điều chỉnh theo kếhoạch phân phối, điều chỉnh chung và theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định.

Điều 18. Ủy ban Nhân dânquận, huyện chỉ chịu trách nhiệm quản lý, phân phối nhà làm việc, nhà ở của cácphòng, ban, ngành và cán bộ, công nhân viên chức thuộc quận, huyện (kể cả nhàquân đội, công an quận và huyện), và nhà làm việc, nhà ở của Ủy ban Nhân dân,các ban, cán bộ, công nhân viên chức thuộc phường, xã (kể cả phường đội, côngan phường) trong phạm vi quận, huyện, nhưng cũng phải theo kế hoạch, quy hoạchchung và tiêu chuẩn thống nhứt.

Điều 19. Phòng Thươngbinh và xã hội quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý nhà cửa cấp cho cán bộ,công nhân viên chức hưu trí hoặc mất sức lao động và thương bệnh binh xuất ngũở tại địa phương.

Mọi cơ quan, đơn vị, tập thể vàcá nhân cán bộ, công nhân viên chức được phân phối nhà thuộc diện quản lý củaNhà nước đều có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ, bảo quản tốt nhà ở và tài sản,trang bị, tiện nghi trong nhà.

Người được phân phối ở một mìnhthì khi chuyển công tác đi đến đơn vị, địa phương khác phải trả lại chỗ ở chocơ quan phân phối. Địa phương hay cơ quan, đơn vị mới chỉ phân phối nhà ở nếuđương sự có chứng nhận đã trả lại chỗ ở cũ do Sở Quản lý nhà đất hay Phòng Quảnlý nhà đất quận, huyện được Sở ủy quyền cấp.

Người được phân phối ở với giađình nếu di chuyển công tác đi một cơ quan, đơn vị khác hoặc đi hẳn khỏi thànhphố mà cả gia đình cùng đi thì phải trả lại nhà ở cho cơ quan phân phối (nhưtrường hợp ở một mình nói trên), tuyệt đối không được tự ý nhượng đổi, sang têncho người khác dưới bất cứ hình thức nào.

Nếu đi một mình mà đương sự trảlại tiêu chuẩn bản thân thì đến nơi mới được phân phối chỗ ở bản thân theo tiêuchuẩn quy định, tiêu chuẩn nhà ở cũ được tính lại cho những người trong giađình còn lại, theo mức quy định.

Nếu đi một mình nhưng đương sựkhông trả lại tiêu chuẩn bản thân thì đến nơi mới không được phân phối nhà ởtheo tiêu chuẩn, nhiều nhất chỉ được sắp xếp theo khách tạm trú công tác.

Cán bộ, nhân viên biệt phái côngtác hay đi cơ sở dài ngày không được đặt ra vấn đề phân phối nhà ở.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Quy định này ápdụng cho tất cả nhà, công trình kiến trúc thuộc diện Nhà nước quản lý phân phốihoặc cấp cho mọi cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên chức hoạt động vàsống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 21. Dựa vào quy địnhnày, các sở, ban, ngành, viện, ty, công ty, Ủy ban Nhân dân quận, huyện và tấtcả các cơ quan, đơn vị thuộc diện Trung ương quản lý đóng tạo thành phố cần nắmlại toàn bộ nhà và công trình kiến trúc thuộc diện quản lý của mình, cân đốilại giữa yêu cầu và khả năng sẵn có, nội dung và tính chất hoạt động, căn cứvào chánh sách và tiêu chuẩn diện tích phân phối theo quy định, lập phương ánđiều chỉnh phân phối nhà cửa trong phạm vi nội bộ cơ quan, đơn vị cho hợp lý,hết sức tận dụng cơ sở sẵn có, và có kế hoạch giao trả lại cho Sở Quản lý nhàđất thành phố những diện tích nhà cửa còn thừa hoặc yêu cầu Hội đồng Phân phốinhà cấp thêm, nhằm ổn định chỗ làm việc và ăn ở, đẩy mạng công tác và sản xuất,cải thiện đời sống của cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân lao động.

Điều 22. Bất cứ cơ quan,đơn vị hoặc cán bộ, công nhân viên chức nào vi phạm quy định này vì lý do cánhân tự tư, tự lợi hay vì động cơ cục bộ, địa phương không đúng đắn trong việcyêu cầu, mục đích cấp phát nhà, gây trở ngại cho việc phân phối quản lý nhà,tùy theo mức độ nặng nhẹ, sẽ bị kỷ luật hành chánh hoặc bị truy tố trước phápluật.

Điều 23. Hội đồng Phânphối nhà thành phố, Sở Quản lý nhà đất thành phố có trách nhiệm giải thích,hướng dẫn các sở, ban, ngành, ty, viện, công ty, cơ quan, đơn vị trung ương thihành bản quy định này.