UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢNLÝ QUỸ NHÂN ĐẠO VÀ BẢO TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổchức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 266/TTr-SNV ngày 03 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận Quỹ Nhân đạo vàbảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Sơn La đủ điều kiện hoạt động.

Điều 2. Côngnhận Hội đồng quản lý Quỹ Nhân đạo và bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Sơn Lagồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Quàng Văn Nọi - Chủ tịch HộiChữ thập đỏ, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịchHội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Các ủy viên Hội đồng gồm:

- Ông Lò Quang Tuyên - Phó chủ tịchHội Chữ thập đỏ tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Ánh - Uỷ viên thườngtrực Hội Chữ thập đỏ tỉnh;

- Ông Hà Văn Dương - Chánh Văn phòngHội Chữ thập đỏ tỉnh;

- Ông Đỗ Văn Cửu - Chuyên viên HộiChữ thập đỏ tỉnh;

- Bà Hồ Thị Mai - Kế toán Hội Chữthập đỏ tỉnh;

Điều 3.Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nhân đạo và bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Sơn Lavà các ông bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 50/QĐ-UB ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Chủ tịchUBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Ban Chỉ đạo và quản lý “QuỹNhân đạo và bảo trợ nạn nhân chất độcda cam” tỉnh Sơn La./.

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (PC 64);
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa