ỦY BAN NHÂN DÂN
T
ỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04/8/2014 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝKHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI,TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án thựchiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú,cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công vănsố 1920/STP-KSTT ngày 01/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủtướng Chính phủ phê duyệtĐề án thực hiệnliên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấpthẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh 60b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNQUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04/8/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝTHƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒABÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệuquả trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án thựchiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú,cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ;

Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việctham mưu giúp Chủ tịch Ủy bannhân dântỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chứctriển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướngChính phủ.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phải bảo đảm thực hiện đúng,đầy đủ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp đã được xácđịnh tại Đề án. Đối với từng nội dung phải xác định thời gian và lộ trình thựchiện cụ thể.

Bảo đảm sự phối hợpchặt chẽ giữa các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyếtđịnh số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời giải quyếtcác khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thànhcác nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho độingũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông cácthủ tục hành chính thuộc cấp huyện, cấp xã.

Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư liên tịch cóhiệu lực thi hành.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảohiểm xã hội tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đốivới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc cấp huyện, cấp xã trong quá trìnhtriển khai, thực hiện.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Sở Tư pháp tổng hợp,tham mưu, xây dựng báo cáo kết quả tình hình tổ chức, triển khai thực hiệnQuyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện cơ chế mộtcửa liên thông thực hiện các thủ tục hành chính trên tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/5 và ngày 30/11hằng năm.

2. Công an tỉnh, Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khaithực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi do ngành quản lý,đồng thời chủ trì, phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thờitháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện;

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấpxã, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp hộ tịchtrong việc tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địaphương;

- Phối hợp thực hiện kiểm tra liênngành việc triển khai liên thông các thủ tục hành chính trên thực tế, làm cơ sởcho việc đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướngmắc phát sinh.

3. Bảo hiểmxã hội tỉnh

- Chỉ đạo triển khai, hướng dẫnnghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi ngành. Đồngthời chủ trì phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháogỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện;

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấphuyện phối hợp với Phòng Tư pháp, côngchức Tư pháp hộ tịch trong việc tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủtục hành chính ở địa phương;

- Phối hợp thực hiện kiểm tra liênngành việc triển khai liên thông các thủ tục hành chính trên thực tế, làm cơ sởcho việc đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướngmắc phát sinh.

4. Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phốihợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện liên thông cácthủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm ytế cho trẻ em dưới 6 tuổi, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chămsóc trẻ em trong ngành.

5. Sở Thôngtin và Truyền thông

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủyban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm triển khai thực hiện liên thông trong giải quyết các thủ tục hànhchính.

6. Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Làm phóng sự, phỏng vấn, thông tintuyên truyền, đăng tải các bài viết, bài nghiên cứu về nội dung và ý nghĩa củaviệc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng kýthường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đưa tin về các hoạtđộng liên quan đến việc triển khaithựchiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên(năm 2014 - 2015)

7. Sở Tàichính

Bảo đảm ngân sách nhà nước phục vụcông tác triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên thực tế.

8. Sở Nội v

Phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhândân cấp huyện trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiệnliên thông các thủ tục hành chính theo Kế hoạchcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp huyện, cấpxã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trong việc triển khai thực hiện liên thông cácthủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm ytế cho trẻ em dưới 6 tuổi, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên địa bàn;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫnnghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủtục hành chính nêu trên trên địa bàn;

- Kiểm tra, xem xét, giải quyết,kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai,thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn;

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chấtcho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiệnnhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

10. Ủy ban nhân dâncấp xã

- Triển khai thực hiện liên thôngcác thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểmy tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa bàn;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mốitiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiệnliên thông;

- Bố trí người có đủ trình độ,năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính;

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị,cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Công khai quy trình liên thôngcác thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểmy tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Ủy ban nhândân cấp xã;

- Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp huyện về khó khăn, vướngmắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết;

- Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ đượcgiao tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dâncấp xã xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vịmình gửi cơ quan tài chính tổng hợp,trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời có thể huy độngkinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định củapháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngànhcủa tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảotiến độ và nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch.

2. Giao Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc,kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thựchiện Kế hoạchnày; tổng hợp, xây dựng báocáo kết quả tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông thực hiệncác thủ tục hành chính trên tại địa phương.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácBan, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố báo cáo kết quả 6 tháng (trước ngày 20/5), một năm (trướcngày 20/11) về Ủy ban nhân dân tỉnh(qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Sở Tưpháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, giải quyết./.