BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1522/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂNBẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dụcpháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biệnpháp thi hành Luật Ph biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cu t chức củaBộ Công an;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phápchế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáodục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫnthi hành trong Công an nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổngcục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Giám đc Sở Cảnh sát Phòng cháyvà chữa cháy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- Hội đồng PBGDPL TW;
- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL Bộ Công an (để thực hiện);
- Lưu: VT, V19.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THI HÀNH LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHITIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1522/QĐ-BCA-V19 ngày 31 tháng 3 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao nhận thức của cấp ủyĐảng, lãnh đạo Công an các cấp, của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về vịtrí, vai trò của công tác ph biến,giáo dục pháp luật; tạo sự chuyển biến cơ bản, đưa côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân đi vào thực chất, nângcao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ an ninhquc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

1.2. Xác định trách nhiệm và phâncông nhiệm vụ cụ thể cho các Tổng cục đơn vị trực thuộcBộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, SCảnhsát Phòng cháy và chữa cháy (dưới đây gọi chung là Công an các đơn vị địa phương) trin khai thi hành Luật Phbiến, giáo dục pháp lut, Nghị định s28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết mt số điềuvà biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướngdẫn thi hành trong Công an nhân dân bảo đảm thng nht, có hiệu quả.

2. Yêu cầu

2.1. Công an các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thựchiện phải tích cực, chủ đng xây dựng kế hoạch cụ thể chitiết và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, bảo đảm cht lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

2.2. Bảo đảm quan hệ phối hợp giữaCông an các đơn vị, địa phương, cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan, giải quyếtkịp thời những khó khăn, vướng mc phát sinh trong quátrình triển khai thực hin Kếhoạch.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phổ biến, quán triệt LuậtPhổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dn thi hành

1.1. Tổ chức các cuộc hội nghị, hộithảo, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chính trị - pháp lý... để phổ biến, quántriệt và triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều vàbiện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫnthi hành cho cán bộ, chiến sĩ.

Các cơ quan báo chí trong Công annhân dân, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử của Côngan các đơn vị, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về phổ biến,giáo dục pháp luật, đăng tải nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục phápluật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các vănbản hướng dẫn thi hành.

- Đơn vị thực hiện: V19, V11, Tổng cục III, Công an các đơn vị, địaphương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

1.2. Biên soạn, in, cấp phát tàiliệu, sách, tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghịđịnh số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ “quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bảnhướng dẫn thi hành” cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ cốt cán, cán bộ, chiến sĩ trựctiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm côngtác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội viên Chi hội luật gia cáccấp trong Công an nhân dân.

Biên soạn, in, cấp phát tài liệu,sách, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật chocán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội viên Chi hội luật gia các cấp trongCông an nhân dân.

- Đơn vị thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

2. Tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù và các tầng lớp nhân dân

2.1. Đối với các đối tượngđặc thù

- Thông qua chương trình học phápluật, giáo dục công dân và lồng ghép trong các chương trình học văn hóa, họcnghề, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng, phổ biến thông tin, thời sự, chính sáchvà các hoạt động quản lý, giáo dục khác thực hiện việc phổ biến, giáo dục phápluật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưavào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trong đó, tùy theo từng loại đối tượngmà tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, vềhình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, đặc xá, xlývi phạm hành chính, nội quy, quy định của trại giam, cơ sở giáo dục, trườnggiáo dưng.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục VIII, V19, Công an các đơn vị, địa phương và các trại giam, cơ sgiáo dục, trường giáo dưỡng.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Phối hp vớicơ quan, tổ chức, đoàn thể và gia đình, giúp y ban nhândân cấp xã tổ chức phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về quyền và nghĩavụ của công dân, về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, xử lý viphạm hành chính... cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo thông qua các hình thức phù hợp(phổ biến, giáo dục chung, giáo dục riêng, sinh hoạt câu lạc bộ...).

+ Đơn vị thực hiện: Công an các đơnvị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Thông qua công tác xây dựng phongtrào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động thực thi công vụ, thựchiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiu s, min núi, vùng sâu,vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điu kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân (căn cứ vàođặc điểm của từng đi tượng mà tập trung vào các quy địnhpháp luật về dân tộc, tôn giáo, vtrách nhiệm tham giabảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, đấu tranhphòng, chống tội phạm...).

+ Đơn vị thực hiện: Công an các đơnvị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.2. Đối với các tầng lớpnhân dân

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến phápluật, ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật, bảo vệ pháp luật, gươngngười tốt, việc tốt trong việc thực hiện pháp luật về bảo đm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các phươngtiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, panô, áp phích, tranh cổ động, đăng tải trên công báo, cổng thông tin điện tử,Trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở làm việc, nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức các buổi tuyêntruyền lưu động, phát hành các tờ rơi, tờ gấp nơi côngcộng, cơ quan, trường học, địa bàn dân cư.

- Thông qua việc thực hiện chức năng,nhiệm vụ (bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tạicác địa bàn, lĩnh vực phụ trách, điều tra, xử lý tội phạm, xử lý vi phạm hànhchính, quản nhân khẩu, hộ khẩu, tuần tra,kiểm soát, quản lý phương tiện giao thông, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự...) và các hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo của công dân, thực hiện tuyên truyn, phbiến, giáo dục pháp luật cho các tầng lpnhân dân.

- Đơn vị thực hiện: Công an các đơnvị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Phổ biến, giáo dục phápluật trong các trường Công an nhân dân

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cậpnhật kiến thức pháp luật, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên dạy môn phápluật trong các trường Công an nhân dân (Học viện, trường đại học, trường caođẳng, trường trung cấp, cơ sở bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ...); đổi mới,bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học pháp luật.

- Thông qua giáo dục chính khóa kết hp với giáo dục ngoại khóa, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy vàhọc các môn giáo dục pháp luật, coi trọng các phương pháp giảng dạy tích cực,lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hp với từng bậc học, trình độ đào tạo, vùng miền và yêu cầu của thựctiễn, học đi đôi với hành; phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dụcđạo đức và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong Côngan nhân dân.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cácnội dung hoạt động của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phbiến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 và Kế hoạch số 49/KH-BCA-X11 ngày18/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhậnthức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của giáo viên, giảng viên, cán bộquản lý giáo dục và người học, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng caochất lượng giáo dục toàn diện.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục III, V19, các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân.

+ Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Tổ chức thực hiện NgàyPháp luật trong Công an nhân dân (ngày 09 tháng 11 hàng năm)

4.1. Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luậtnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân theo quy định ca Luật Ph biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phbiến,giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan có thm quyền.

4.2. Sơ kết, tổng kết, khen thưởngcác tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức, thực hiện NgàyPháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân. Thựchiện việc thống kê, tổng hp, báo cáo lãnh đạo Bộ, Bộ Tưpháp và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Củng cố, kiện toàn Hộiđồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp lut, bổ sungvề số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làmcông tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luậttrong Công an nhân dân

5.1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hộiđồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động tưvấn giúp cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp trong công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Ràsoát, củng cđội ngũ báo cáo viên pháp lut, có kế hoạch bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ báocáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác ph biến, giáo dục pháp luật Công an các cấp.

- Đơn vị thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

5.2. Căn cứ quy định của Luật Phổbiến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức phápchế, Quyết định s 846/QĐ-BCA (X13) ngày 19/7/2007 của Bộtrưng Bộ Công an quy định vchứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của pháp chế Công an các đơn vị, địa phươngvà tình hình thực tiễn, Công an các đơn vị, địa phương rà soát, kiện toàn tổchức, bố trí đủ cán bộ làm công tác pháp chế; đối với Công an các thành phốtrực thuộc Trung ương, nghiên cứu thành lập Đội chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trực thuộc Phòng Pháp chế.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục III, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

6. Nghiên cứu xây dựng Đán: “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcthực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhândân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

- Đơn vị thực hiện: V19 chủ trì, phốihợp với Tổng cục III, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm2015.

7. Kinh phí và các điềukiện bảo đảm khác phục vụ cho việc triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dụcpháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công annhân dân

7.1. Kinh phí triển khai thi hànhLuật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫnthi hành trong Công an nhân dân do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn kinhphí hỗ trợ hợp pháp khác. Hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương có tráchnhiệm xây dựng dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục phápluật và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị, địa phươngmình, trình cp có thm quyn quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhànước.

Giao Cục Tài chính chủ trì, phối hợpvới Vụ Pháp chế xây dựng văn bản hướng dẫn của Bộ và tổ chức triển khai thựchiện có hiệu quả trong Công an nhân dân “Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/1/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việclập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhànước bảo đảm cho công tác ph biến, giáo dục pháp luật và chun tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở”.

- Đơn vị thực hiện: V22, V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, QuýIII năm 2014.

7.2. Căn cứ quy định của Luật Phổbiến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành vàtình hình thực tiễn, Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí, huyđộng các nguồn lực bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trangthiết bị (máy tính, máy ảnh, máy ghi âm, đèn chiếu...) phục vụ cho công tác phổ biến, giáodục pháp luật.

- Đơn vị thực hiện: Tổng cục IV, V22,V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

7.3. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hp với Cục Tài chính và các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phíbiên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phổbiến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhtrong Công an nhân dân; kinh phí tổ chức tập huấn, xây dựng Đề án nêu tại MụcII của Kế hoạch này trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Tổng cụctrưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Giám đốc SCảnh sát Phòng cháy và chữacháy có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, tổ chứcthực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công và định kỳ báo cáo kết quả vềBộ (qua Vụ Pháp chế).

2. Giao Vụ Pháp chế theo dõi, đônđốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quảviệc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chitiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân, báo cáo lãnh đạo Bộ, Bộ Tưpháp và Chính phủ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn nảy sinh, Công an các đơn vị, địaphương báo cáo về Bộ (qua Vụ Pháp chế) đcó hướngdẫn kịp thời./.