ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1522/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANHBẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CAMPUCHIA, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY30/4/1975 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTg NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sáchđối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ởCampuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Liên bộ Quốc phòng, Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2580/TTr-SLĐTBXH ngày 19/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giải quyết chế độtrợ cấp một lần đối với một số đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyếtđịnh số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho huyện ThuậnBắc cụ thể như sau:

Số người: 01 người với tổng số tiền2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

(Có danh sách đính kèm)

Điều 2. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội chịu trách nhiệm lập và quản lý lưu trữ hồ sơ cho các đối tượngtại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Khobạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- CT, PCT UBND tỉnh Võ Đại;
- VPUB: PVP (N.V. Nhựt), TH;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

DANH SÁCH

CÁCĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Ninh Thuận)

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số năm được hưởng

Mức trợ cấp

1

Nguyễn Thị Hồng Phượng

1960

Quảng Ngãi

Xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc

2 năm

2.500.000

Tổng cộng:

2.500.000

Tổng số đối tượng: 01 (một) người.