UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1523 QĐ/TCTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá thóc thuế nông nghiệp vụ mùa năm 1992

__________________

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Công văn số 1620/TC /TNN ngày 21/8/1992 của Bộ Tài chính về việc tổ chức thu thuế nông nghiệp hè thu và vụ mùa năm 1992;

Xét Tờ trình số 26/TNN ngày 27/11/1992 của Cục thuế và ý kiến đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá thóc thuế nông nghiệp vụ mùa năm 1992 là 1.100đ/kg (một ngàn một trăm đồng/1 kg)

- Quyết định này thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 1992 và thay thế Quyết định số 1130/QĐ /TCTN ngày 12/10/1992 của UBND thành phố.

Điều 2. Sở Tài chính và Cục thuế hướng dẫn các phòng tài chính và chi cục thuế quận, huyện, thị xã hạch toán chính xác giá thóc thuế theo quyết định này vào ngân sách Nhà nước từ ngày 25/12/1992. Trường hợp giá thóc thị trường có biến động trên dưới 20% so với giá này, UBND thành phố sẽ điều chỉnh lại giá thóc thuế theo luật định.

Điều 3. Các ông, bà CVP/UBND thành phố, Cục thuế, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách