ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1523/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BANHÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯPHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010,kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đếnkiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 82/TTr-STP ngày 09 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 23 (hai mươi ba) thủ tục hành chính mớiban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện các thủ tục hành chính này được quy địnhnhư phụ lục đính kèm.

Điều 2.Công bố thay thế 139 (một trăm ba mươi chín) thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Trong đó: 17 (mười bảy) thủ tục hànhchính được công bố tại quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009; 122(một trăm hai mươi hai) thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh.

Cách thức thực hiện các thủ tục hành chính này được quy địnhnhư phụ lục đính kèm.

Điều 3. Công bố bãi bỏ 14 (mười bốn) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Tư pháp. Trong đó: 01 (một) thủ tục hành chính được công bố tạiQuyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 19/8/2009; 13 (mười ba) thủ tục hành chính đượccông bố tại Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh.(Chi tiết có danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ kèm theo).

Điều 4.Bãi bỏ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của UBNDtỉnh, về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SởTư pháp và quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh,về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thaythế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban,ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục KSTTHC – Bộ Tư pháp;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Các phòng TH, NC thuộc VPUBND tỉnh;
- TTCB, Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (H – 30b)

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN