ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1523/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc SởCông thương tại Tờ trình số 57/TTr-SXD ngày 05/9/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tạiTờ trình số 52/TTr-STP ngày 16/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Công Thương tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

(Banhành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Phú Yên)

PhầnI.

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Thủ tục Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

PhầnII.

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Xây dựng

1. Thủ tục Kiểm tra và cấpgiấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệpchuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP TuyHòa, Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ,kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thìviết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặckhông hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

- Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h;chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy xác nhậnkiến thức về an toàn thực phẩm.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h;Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

* Cách thức thực hiện: Trựctiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồsơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

A. Đối với tổ chức

- Đơn đề nghị xác nhận kiếnthức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a - Phụ lục 4 -TTLT 13).

- Bản danh sách các đối tượngđề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01b - Phụ lục 4 -TTLT13).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăngký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diệnhoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệphí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

B. Đối với cá nhân

- Đơn đề nghị xác nhận kiếnthức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a - Phụ lục 4 -TTLT 13).

- Bản sao Giấy chứng minh thưnhân dân.

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệphí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

* Lưu ý: Cá nhân, tổ chức cóquyền lựa chọn việc nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bảnsao không có chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: Trongvòng 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh theo quy định: Sở Công Thương.

- Cơ quan hoặc người có thẩmquyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):Không.

- Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03(ba) năm.

- Thu phí, lệ phí: Lệphí cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là 30.000 đồng/giấy theoquy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiếnthức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a - Phụ lục 4 -TTLT 13).

+ Bản danh sách các đối tượngđề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01b - Phụ lục 4 -TTLT13).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

+ Giấy xác nhận kiến thức về antoàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng từ 80% câu hỏi trở lên ởmỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bàikiểm tra.

+ Nội dung kiến thức về an toànthực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thựcphẩm, trong đó:

Kiến thức chung về an toàn thựcphẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toànthực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm;thực hành tốt an toàn thực phẩm.

Kiến thức chuyên ngành về antoàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệmquản lý của Bộ Công Thương.

- Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010.

+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trongquản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

+ Quyết định số 6410/QĐ-BCT ngày21/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộcphạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

+ Thông tư số 149/2013/TT-BCT ngày29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý antoàn thực phẩm./.