ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1524/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

KIỆNTOÀN BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứngdụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa Việt Nam sớmtrở thành nước mạnh về công nghệ thông tin;

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011- 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc SởThông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 37/TTr-STTTT ngày 25/6/2013 và Giámđốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 995/TTr-SNV ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉđạo Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉđạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủtịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc SởTT&TT - Phó Trưởng Ban;

3. Ông Nguyễn Văn Thành - Chánh Vănphòng UBND tỉnh - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốcSở GD&ĐT - Thành viên;

5. Ông Đoàn Thế Nam - Phó Giám đốcSở KH&CN - Thành viên;

6. Ông Trần Văn Mi - Phó Giám đốcSở Tài chính - Thành viên;

7. Ông Phạm Thành Chung - Phó Giámđốc Sở Nội Vụ - Thành viên;

8. Ông Quách Ái Đức - Phó Giám đốcSở Y tế - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giámđốc Sở TT&TT - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó GĐSở KH&ĐT - Thành viên;

11. Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ TTcác huyện, thị xã - Thành viên;

12. Mời ông Hà Anh Dũng - Chánh Vănphòng Tỉnh ủy tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có Tổ Giúp việc gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giámđốc Sở TT&TT - Tổ trưởng;

2. Ông Trần Đại Chính - TP. VH-VH,Văn phòng UBND tỉnh - Tổ phó;

3. Bà Trần Thị Phượng - TP. HCSN,Sở Tài chính - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Tuấn - TP. CCHC, SởNội vụ - Thành viên;

5. Ông Lê Nguyên Tánh - TP. CNTT,Sở TT&TT - Thành viên;

6. Bà Cao Thị Nguyệt Nga - PTP.VH-XH, VP UBND tỉnh - Thành viên;

7. Bà Ngô Thị Nguyệt - PTP. TC-KH,Sở TT&TT - Thành viên;

8. Ông Đặng Hoài Nam - Chuyên viênSở KH&ĐT - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệmvụ:

1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉđạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyhoạch, đề án, dự án và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơquan nhà nước trên địa bàn tỉnh hàng năm và từng giai đoạn theo quy định củapháp luật.

2. Đánh giá tình hình, kết quả thựchiện, đề xuất cơ chế, chính sách và kiến nghị UBND tỉnh, Chính phủ, Bộ, ngànhTrung ương các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mụctiêu về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Điều 3.

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độkiêm nhiệm. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạocó trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việcđể tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụngcon dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Thôngtin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo có tráchnhiệm ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thểcho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan vàcác ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từngày ký.

(Quyết định này thay thế Quyếtđịnh số 277/QĐ-UBND ngày 05/2/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)./.

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, VX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm