ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1525/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 24 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐIHỢP QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịquyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cườngcông tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trìnhthủy điện;

Căn cứ Nghịquyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành độngcủa Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hộikhóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hànhkhai thác công trình thủy điện;

Căn cứ Nghịđịnh số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghịđịnh số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về Quản lý, bảo vệ, khai tháctổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

Căn cứ Nghịđịnh số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quảnlý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Căn cứ Thôngtư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/02/2010 của Bộ Công Thương quy định về Quản lý antoàn đập của công trình thủy điện;

Xét đề nghịcủa Sở Công Thương tại Tờ trình số 574/TTr-SCT ngày 17/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lýcác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành,UBND các huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Quy chếkèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND cáchuyện Đakrông và Hướng Hóa; Chủ đầu tư, các đơn vị quản lý các công trình thủyđiện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNHTHỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 củaUBND tỉnh Quảng Trị)

Điều1. Mục đích

Thực hiện nghiêmcác văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, đầu tưxây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tăngcường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đầu tư xâydựng hồ chứa thủy điện; chủ động cập nhật, điều chỉnh quy trình vận hành để bảođảm an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyênnước.

Tăng cường đônđốc, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị quản lý công trình thủy điện trênđịa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, kiênquyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đầy đủ quy định của phápluật về quản lý an toàn đập.

Nâng cao chất lượngcông tác quản lý quy hoạch, rà soát các dự án chưa triển khai xây dựng, kiênquyết dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xãhội, không đảm bảo phát triển bền vững.

Củng cố lực lượngquản lý chuyên trách, đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn hồ đập; thườngxuyên thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quảnlý, vận hành hồ chứa.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Phạm vi: Quy chếnày áp dụng cho các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng:Chủ đầu tư, đơn vị quản lý các công trình thủy điện; các Sở, ngành và địa phươngcó liên quan đến các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Bảo đảm sự thốngnhất, đồng bộ, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việcchủ trì, phối hợp thực hiện quản lý các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiệncác nhiệm vụ phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;tuân thủ các quy định của quy chế này và các quy định của pháp luật có liênquan.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ của các cơ quan trong quy chế phốihợp

1. Sở CôngThương

Chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa thủyđiện; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tích nước và bảo đảm antoàn đối với các hồ chứa thủy điện, kiên quyết không để các hồ chứa không đảmbảo an toàn tiếp tục tích trữ nước.

Chỉ đạo các chủđầu tư, đơn vị quản lý công trình thủy điện tuân thủ quy trình vận hành hồ chứađã được phê duyệt; bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu, an toàn công trình vàvùng hạ du của hồ chứa; tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa của cơ quannhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt, hạn hán, thiếu nước và cáctrường hợp khẩn cấp khác.

Chỉ đạo, hướngdẫn các chủ đầu tư, đơn vị quản lý công trình thủy điện đăng ký an toàn đập, báocáo hiện trạng an toàn đập, cắm mốc giới xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệđập và hành lang bảo vệ hồ chứa, quan trắc đập; xây dựng phương án đảm bảo antoàn đập, phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, phương án phòng,chống lũ, lụt vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập theo đúngquy định.

Chủ trì thẩm định,trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa trên địa bàn tỉnh có dungtích nhỏ hơn một triệu mét khối (1.000.000 m3), phương án bảo vệ đập các côngtrình thủy điện.

Chủ trì, phối hợpvới Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý công trình thủyđiện thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng xây dựng và quản lý antoàn đập thủy điện.

2. Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn

Tăng cường côngtác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng các công trình thủy điện. Chỉ đạo chủđầu tư, đơn vị quản lý công trình thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thếvà chi trả phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

Chủ trì thẩm định,trình UBND tỉnh phê duyệt phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập,phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du các công trình thủy điện.

Phối hợp với SởCông Thương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ đập và thamgia ý kiến thẩm định quy trình vận hành hồ chứa các công trình thủy điện.

Phối hợp với SởCông Thương và chính quyền địa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vịquản lý công trình thủy điện thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa, phươngán bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập và phương ánphòng chống lũ lụt cho vùng hạ du được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp với SởCông Thương, UBND các huyện và các cơ quan liên quan tổ chức tốt việc theo dõi,kiểm tra an toàn hồ đập thủy điện trước, trong và sau mùa mưa lũ; hướng dẫn cácchủ đập đăng ký an toàn đập, báo cáo hiện trạng an toàn đập theo quy định.

Chủ động, phốihợp với Sở, Ban ngành liên quan làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý côngtrình thủy điện để có phương án điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất và sinhhoạt vùng hạ du.

3. Sở Tài nguyênvà Môi trường

Phối hợp với ĐàiKhí tượng thủy văn tỉnh tăng cường nâng cao chất lượng dự báo mưa, lũ; quan trắckhí tượng thủy văn và tính toán dự báo lượng nước đến hồ phục vụ vận hành hồchứa.

Tổ chức thẩm định,trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các côngtrình thủy điện. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện nơi có công trình thủy điệnkiểm tra, xác nhận việc thu dọn vệ sinh lòng hồ trước khi tích nước, công tácbảo tồn đa dạng sinh học, quan trắc môi trường định kỳ trong khu vực hoạt độngcủa công trình thủy điện.

Phối hợp với cácSở, ngành và địa phương liên quan xác định về dòng chảy tối thiểu ở hạ du cáchồ chứa thủy điện và giám sát thực hiện.

Tổ chức thẩm định,trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc giới xác định phạm vi vùng phụ cậnbảo vệ đập và hành lang bảo vệ hồ chứa các công trình thủy điện.

4. Sở Xây dựng

Tăng cường quảnlý, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối vớicác hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy điện trênđịa bàn tỉnh.

Phối hợp với SởCông Thương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý công trình thủy điệnthực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

5. Sở Kế hoạchvà Đầu tư

Chủ trì thẩm định,trình UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấychứng nhận đăng ký đầu tư xây dựng các dự án thủy điện theo thẩm quyền; xử lýcác dự án chậm tiến độ hoặc thực hiện không đúng theo Quyết định chủ trương đầutư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp.

6. UBND các huyệncó dự án thủy điện

Phân công rõ tráchnhiệm của các phòng ban chức năng và chính quyền xã trực thuộc trong việc thựchiện chức năng quản lý nhà nước đối với các công trình thủy điện trên địa bàn.

Tăng cường đônđốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã, liên xã tổ chức quản lý hồ đập trên địa bàn theođúng quy định về quản lý an toàn hồ đập thủy điện.

Phối hợp với cácSở, ngành liên quan và các chủ đầu tư, đơn vị quản lý công trình thủy điện thựchiện việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt phương án phòng, chống lũ, lụt, đảmbảo an toàn dân cư vùng hạ du trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập cáchồ chứa thủy điện theo quy định.

Phối hợp với cáccơ quan chức năng của Tỉnh, Trung ương chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị quản lý côngtrình thủy điện đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo việc kiểmtra, xử lý hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hànhlang bảo vệ hồ chứa và vùng lòng hồ các công trình thủy điện trên địa bàn theothẩm quyền.

7. Các chủ đầutư, đơn vị quản lý công trình thủy điện

Nghiêm túc thựchiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng,vận hành khai thác và quản lý an toàn hồ đập công trình thủy điện.

Thực hiện việcchi trả phí dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế các dự án thủy điện theođúng quy định hiện hành.

Phối hợp với SởTài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh trong công tác quan trắc,thu thập và lưu trữ dữ liệu các yếu tố khí tượng, thủy văn trên lưu vực hồ chứa.

Tổ chức xây dựngquy chế phối hợp vận hành đối với các nhà máy thủy điện trên cùng lưu vực sông(Đakrông 1, Đakrông 2, Đakrông 3, Đakrông 4 trên lưu vực sông Đakrông; Thủy lợi- Thủy điện Quảng Trị, Hạ Rào Quán, Bản Mới trên lưu vực sông Rào Quán).

Cập nhật/báo cáothông tin thủy văn vận hành hồ chứa trên Website http://hothuydien.atmt.gov.vn. Thời gian cập nhật từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31tháng 12 hàng năm.

Điều5. Điều khoản thi hành

Các cơ quan đượcphân công nhiệm vụ phối hợp tại Điều 4 Quy chế này có trách nhiệm thực hiệnnghiêm túc phần việc được giao.

Sở Công Thươngcó trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương liên quantrên địa bàn tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trìnhtổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn đề phát sinhcần bổ sung, điều chỉnh thì các ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liênquan phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, giải quyết.