ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526/-UBND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 131/TTr-SVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VH,TT&DL;
- Thường
trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Các phòng, ban,
Trung tâm;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH
, HĐND và UBND tnh. M Nht

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp quản lý trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định của Luật Du lịch, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch và các quy định chuyên ngành khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Tây Ninh (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) và các đơn vị có chức năng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu quản lý hoạt động du lịch

1. Quản lý các hoạt động du lịch nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch một cách hợp lý trên nguyên tắc phát triển bền vững và có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch, đúng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch theo Quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh đã được phê duyệt.

3. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường du lịch, phát huy các giá trị của tài nguyên du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, đa dạng sản phẩm du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai thác có hiệu quả tiềm năng và thụ hưởng quyền lợi từ hoạt động du lịch.

4. Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch tổng thể, chi tiết các khu, điểm du lịch quốc gia, công tác xúc tiến đầu tư du lịch, dịch vụ du lịch; xây dựng các đề án, chương trình hành động phát triển du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch của tỉnh; quảng bá, giới thiệu hình ảnh về du lịch của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước.

5. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc khai thác, sử dụng các tài nguyên du lịch, làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp quản lý hoạt động du lịch

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo phân cấp của UBND tỉnh.

2. Công tác phối hợp quản lý nhà nước dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện đảm bảo đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, thông tin, dữ liệu cung cấp.

Chương II

NỘI DUNG QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Điều 5. Quản lý tài nguyên du lịch

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch văn hóa và điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch để làm căn cứ lập quy hoạch du lịch; quản lý, khai thác, phát huy giá trị tài nguyên du lịch và phát triển sản phẩm du lịch.

2. UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên du lịch trên địa bàn, trừ trường hợp tài nguyên du lịch nằm trong khu vực được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho tổ chức khác quản lý, bảo vệ, khai thác.

3. Đối với các di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho một tổ chức quản lý thì tổ chức đó có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, phục hồi nhằm phát huy giá trị di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy định hiện hành về phân cấp quản lý di sản và phát huy giá trị di tích cho phát triển du lịch.

4. Tổ chức, cá nhân sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên, môi trường rừng nhằm mục đích kinh doanh du lịch phải thực hiện:

a. Thực hiện quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái tại khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền giao trách nhiệm quản lý, khai thác;

b. Niêm yết nội quy bảo vệ môi trường tại khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch. Tổ chức phương tiện, hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải đúng quy định;

c. Có biện pháp phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường;

d. Bồi thường thiệt hại do có hành vi gây tổn hại đến môi trường.

Điều 6. Quản lý các khu, điểm du lịch

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a. Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương liên quan quản lý công tác quy hoạch và đầu tư phát triển, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch.

b. Phối hợp với UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch tham mưu UBND tỉnh lập hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia gửi Tổng cục Du lịch thẩm định trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định công nhận khu du lịch quốc gia.

2. UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác các khu, điểm du lịch trên địa bàn; trường hợp khu, điểm du lịch đã được UBND tỉnh giao cho tổ chức nào thì tổ chức đó có trách nhiệm quản lý, khai thác.

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Việc quy hoạch, xây dựng công trình tại các khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ dọc tuyến đường vào khu, điểm du lịch phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch

1. UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch có trách nhiệm:

a. Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện công tác quản lý việc tổ chức kinh doanh, dịch vụ du lịch, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch.

b. Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động hành nghề có tính chất mê tín dị đoan, cờ bạc và tệ nạn xã hội làm mất thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh trên địa bàn.

c. Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho thuyết minh viên. Làm đầu mối hướng dẫn thủ tục hồ sơ gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp các sở, ngành liên quan định hướng, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc trưng bày, giới thiệu các cơ sở sản xuất, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch theo quy định.

4. Sở Y tế có trách nhiệm quản lý các điều kiện hoạt động của các dịch vụ y tế thuộc phạm vi của ngành y tế.

5. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ stuyên truyền việc phòng nga các hành vi gian lận trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch đến cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia du lịch; thẩm định, cấp phép xuất bản các tài liệu không kinh doanh, bản tin; chấp thuận việc tổ chức họp báo, hội chợ triển lãm, xuất bản ấn phẩm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông trong hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí xuất bản liên quan đến thông tin tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia du lịch phòng ngừa các hành vi gian lận trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tuyên truyền, phổ biến các hoạt động liên quan đến hoạt động du lịch.

7. UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn; kể cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ bên ngoài các cơ sở lưu trú du lịch như: Nhà hàng, quán ăn; cho khách du lịch thuê xe ô tô, mô tô; bán hàng rong tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

8. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa, bằng ô tô, phải đảm bảo các điều kiện theo quy định; thực hiện khai thác các tuyến, điểm du lịch mới ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy hoạch chung, nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường trong khu du lịch, điểm du lịch.

9. Các điểm, bãi đỗ xe du lịch phải được xây dựng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép.

10. Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế được hành nghề khi có thẻ hướng dẫn viên và phải có hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

Điều 8. Quản lý khách du lịch

1. Quản lý khách lưu trú:

a. Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có trách nhiệm cập nhật thông tin khách lưu trú; thực hiện đăng ký, khai báo khách lưu trú đúng quy định; bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản đối với khách lưu trú tại cơ sở và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

b. Khi khách du lịch gặp sự cố về tài sản, con người thì khách du lịch hoặc cơ sở lưu trú phải báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan có liên quan để xử lý.

2. Quản lý khách tham quan:

a. Đơn vị kinh doanh lữ hành có trách nhiệm bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản đối với khách tham gia các chương trình tham quan do đơn vị tổ chức;

b. Trong phạm vi quản lý của mình, UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các tổ chức được giao quản lý khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh khu, điểm du lịch có trách nhiệm hướng dẫn khách tham quan thực hiện các quy định, nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham quan; thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại và phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu đối với khách tham quan khi xảy ra sự cố, tai nạn trong khu, điểm du lịch.

Điều 9. Quản lý an ninh, trật tự xã hội

1. Công an tỉnh Tây Ninh:

a. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các khu, tuyến, điểm du lịch, khu di tích và trong các sự kiện, hoạt động phục vụ du lịch;

b. Quản lý việc thực hiện đăng ký khách lưu trú, xuất nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế; quản lý người nước ngoài cư trú, làm việc, hoạt động trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại tại Tây Ninh và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự;

c. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh và trật tự an toàn xã hội liên quan đến hoạt động du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; thông tin kịp thời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh, trật tự, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ngành Du lịch với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp vi Công an tỉnh phổ biến, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp, nhằm giải quyết tình trạng ăn xin, bán hàng rong, đeo bám du khách tại các khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. UBND cấp huyện chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán hàng rong, các hành vi gây mất trật tự, tranh giành khách, lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; chống các hành vi cò mồi, các tệ nạn xã hội trong khu vực quy định tuyến du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa, các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn quản lý.

5. UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các tổ chức, cơ sở kinh doanh du lịch có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; tổ chức lực lượng bảo vệ theo nội quy và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự đối với đơn vị mình quản lý. Ngăn chặn và kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi xâm hại tài nguyên du lịch, quyền và lợi ích hợp pháp của du khách và cộng đồng dân cư.

Điều 10. Quản lý môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục, quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm;

b. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường tại các khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c. Chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác phối hợp với thanh tra chuyên ngành du lịch, Cảnh sát Môi trường trong việc quản lý môi trường du lịch;

d. Thông tin cho các cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích, cộng đồng dân cư và du khách biết về hiện trạng môi trường tại địa phương khi có yêu cầu theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a. Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, các mô hình bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch và phát huy giá trị di tích thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia; hỗ trợ tuyên truyền các cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường, các hoạt động tại cơ sở có gắn với bảo vệ môi trường.

b. Tổ chức kiểm tra công tác bo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật;

3. Sở Y tế:

a. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn ung;

b. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh đặc sản phục vụ khách du lịch theo từng lĩnh vực được phân công quản lý.

4. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Qun lý nhà nước về chất lượng nông lâm sản và thủy sản, an toàn thực phẩm đi với những sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất, làng nghề, ngành nghề nông thôn, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm được quy định

5. UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch:

a. Phối hợp với với cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ trong khu, điểm du lịch theo quy định của pháp luật.

b. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân bán thức ăn, thức uống phục vụ khách du lịch ở các khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

Điều 11. Quản lý thuế, giá cả, chất lượng hàng hóa

1. S Tài chính:

a. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền các chế độ, chính sách theo quy định.

b. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các chính sách, biện pháp quản lý giá; phối hợp kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trong lĩnh vực kinh doanh du lịch phù hp với quy định hiện hành nhằm ngăn ngừa tình trạng nâng giá dịch vụ du lịch vào mùa cao điểm, lễ, Tết.

2. Cục Thuế tỉnh:

a. Hướng dẫn việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định;

b. Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật về thuế có liên quan như: Tổ chức thực hiện việc thu thuế theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế, công khai các thủ tục về thuế; kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

3. Cục Quản lý thị trường: Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ và bán theo giá đã niêm yết, quy định về ghi nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng,... đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a. Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tài xế, hướng dẫn viên du lịch móc nối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đòi chi hoa hồng khi đưa khách đến cơ sở để ăn uống, mua sắm, sử dụng dịch vụ tạo sự cạnh tranh không lành mạnh và gây thiệt hại cho khách du lịch;

b. Kiểm tra, kiểm soát về giá, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch của các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành, vận chuyển khách du lịch;

c. Phối hợp tham mưu các nội dung liên quan đến phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đối với danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan nhằm nâng cao giá trị sản phm du lịch của tỉnh, tạo cơ sở khoa học để định hướng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển du lịch.

Điều 12. Quản lý quy hoạch, xây dựng các công trình du lịch

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thm định, cấp phép xây dựng công trình phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. STài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan quản lý đất đã được quy hoạch để phát triển du lịch, đất trong khu vực di tích đã được công nhận.

3. UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các tổ chức, cơ sở kinh doanh du lịch phối hợp với các cơ quan chuyên môn quản lý việc quy hoạch, xây dựng tại các khu, điểm du lịch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 13. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đầu tư (đối với nhà đầu tư trong nước nếu có nhu cầu) cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản liên quan;

b. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, đồng thời xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các dự án chậm tiến độ theo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về đầu tư kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, kinh doanh lữ hành, đại lý lữ hành,... khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

b. Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan đề xuất, điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển du lịch phù hp với quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh.

Điều 14. Về thống kê, thông tin du lịch

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thông báo kịp thời các quy định mới trong lĩnh vực du lịch và các vấn đề cần phối hợp thực hiện trong công tác quản lý về du lịch cho các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.

2. Cục Thống kê: Cung cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đinh kỳ hằng tháng về doanh thu hoạt động dịch vụ (lưu trú, ăn uống, dịch vụ lữ hành), về thu ngân sách; số liệu liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh: Cung cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về số lượng khách du lịch quốc tế đến Tây Ninh, khách du lịch do cơ sở lưu trú du lịch khai báo; tình hình an ninh trật tự xã hội ở các địa bàn du lịch,... phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Cung cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số lượng khách du lịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tỉnh Tây Ninh.

5. UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch, các tổ chức, cơ sở kinh doanh du lịch: Cung cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình hoạt động du lịch, tình hình quy hoạch, đầu tư tại đơn vị quản lý.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng năm tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3. Tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi khu, điểm du lịch và tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tích cực, trách nhiệm với cộng đồng và các cơ quan có liên quan trong việc giữ gìn, bảo quản, khai thác và quản lý hoạt động du lịch.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hp.

Trên đây là Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung Quy chế này./.