ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGUỒN ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂNCHUYỂN ĐẾN NƠI LÀM VIỆC MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định cácchính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nônggiai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTài chính tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 424/TTr-STC ngày 13 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quyđịnh về hỗ trợ tiền thuê nhà đối với cán bộ nguồn được điều động, luân chuyểnđến nơi làm việc mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ tiềnthuê nhà:

Là cán bộ, công chức, viên chứctheo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy định các chính sách phát triển nguồn nhânlực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2015 ban hành kèmtheo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhântỉnh Đắk Nông, đã qua lớp đào tạo kiến thức thực tiễn, được điều động,luân chuyển đến nơi làm việc mới theo quyết định của cấp có thẩmquyền.

2. Điều kiện hỗ trợ:

Đối tượng quy định tại khoản 1Điều này được hỗ trợ tiền thuê nhà khi đảm bảo các điều kiện sau:

a) Trụ sở làm việc của cơ quanđược điều động, luân chuyển về công tác cách xa nhà ở từ 15km trở lên.

b) Có xác nhận của cơ quan đượcđiều động, luân chuyển về công tác về việc không có nhà công vụ bố trí để ở vàkhông tự sắp xếp được chỗ ở.

3. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợtiền thuê nhà:

a) Mức hỗ trợ tiền thuê nhà là500.000 đồng/người/tháng, được thanh toán theo tiền lương và các khoản phụ cấphàng tháng.

b) Thời gian hỗ trợ tối đa là 05năm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển của cấp có thẩm quyền.Trường hợp, trong thời gian đang được hỗ trợ tiền thuê nhà mà đối tượng thụhưởng được bố trí nhà công vụ, hoặc tự sắp xếp được chỗ ở thì chỉ được hỗ trợtiền thuê nhà đến thời điểm được bố trí nhà công vụ hoặc thời điểm tự sắp xếpđược chỗ ở.

4. Đơn vị chi trả, nguồn kinhphí:

a) Cơ quan có đối tượng đượcluân chuyển về công tác chịu trách nhiệm chi trả tiền thuê nhà theo quy định.

b) Giao Sở Tài chính bố trí kinhphí trong dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện,thị xã để kịp thời chi trả cho các đối tượng thụ hưởng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH, QTTV, KTTC (Tr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn