ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHOCÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2016" TRÊN ĐỊABÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDnăm 2003;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hànhđộng thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thưTrung ương Đảng khóa XI;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phêduyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hànhđộng thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thưTrung ương Đảng khóa XI;

Thực hiện Kế hoạch số 8358/KH-BQP ngày 19 tháng 10 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổbiến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, vùng biên giới, hải đảo giai đoạn năm 2013- 2016”.

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộđội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 976/TTr-BCHBP ngày 02 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luậtcho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016" trênđịa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì Đề án có trách nhiệm phối hợp vớicác sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới và đơn vị có liên quan triển khaithực hiện; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án trên địa bàntỉnh, báo cáo Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương theo quy định. Kinhphí thực hiện Đề án do ngân sách tỉnh đảm bảo, đượcquản lý và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện biên giới chịu trách nhiệm triểnkhai, thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp;
- Bộ tư lệnh BĐBP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện biên giới;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN“TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚIGIAI ĐOẠN 2013 - 2016" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 củaUBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện các đề án tăng cường phổbiến giáo dục pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch số 8358/KH-BQP ngày 19 tháng 10 năm2013 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục phápluật cho cán bộ, vùng biên giới hải đảo giai đoạn năm 2013 - 2016”(sau đâygọi tắt là Đề án 3-1133). UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiệntrên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉđạo, mục tiêu nhiệm vụ của Đề án; sát với các nhóm đối tượng được phổ biến,giáo dục pháp luật, tình hình biển, đảo…, để nâng cao kiến thức và ý thức chấphành pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án các cơ quan,ban, ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ; phát huy sức mạnh tổng hợp, đảmbảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ

1

Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký xây dựng thực hiện đề án

Năm 2014

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

2

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và các văn bản có liên quan. Lựa chọn đơn vị làm điểm

Năm 2014

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

3

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và từng giai đoạn; tổ chức giao ban sơ kết, hướng dẫn chế độ báo cáo, rút kinh nghiệm công tác triển khai đề án

Năm 2014

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

4

Phục vụ công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng

Tháng 5, tháng 10 các năm 2014, 2015, 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

5

Sơ kết việc thực hiện đề án hàng năm và từng giai đoạn, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo

Tháng 6, tháng 12 các năm 2014, 2015, 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

6

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tháng 11 năm 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

II

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1

Biên soạn, in ấn các loại tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án, gồm:

1. Cấp phát tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các Đồn biên phòng và cán bộ cấp xã

Năm 2014

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

2. Sổ tay pháp luật, tờ rơi, tờ gấp pháp luật.

Năm 2015 - 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

3. Băng, đĩa hình; đĩa tiếng nói có nội dung pháp luật và các tiểu phẩm pháp luật

Năm 2015 - 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

2

Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gồm:

1. Bộ đội biên phòng tỉnh và Đồn biên phòng

Tháng 7 năm 2014

Tổ chức tại tỉnh (BĐBP tỉnh làm tham mưu)

Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

2. Cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các xã.

Tháng 8 năm 2014

Các đồn Biên phòng

UBND các huyện biên giới

3

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã khu vực biên giới bằng các hình thức: Tổ chức phổ biến tuyên truyền tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, tờ gấp… Xây dựng hệ thống Pa nô, biển bảng.

Từ năm 2014 - 2016 (ít nhất mỗi tháng một lần)

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

4

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung, ban hành các văn bản tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã biên giới

Năm 2014 - 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp

5

Nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra các xã

Năm 2015 - 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện biên giới

6

Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các đồn biên phòng các xã biên giới

Mỗi tháng 01 lần

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

7

Tổ chức xét xử một số vụ án lưu động tại các xã biên giới

Trong giai đoạn thực hiện Đề án

Tòa án ND tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện

BĐBP, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, UBND các huyện biên giới

8

Xây dựng các Câu lạc bộ tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã, để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia

Năm 2014 làm điểm

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

9

Duy trì các hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của BĐBP để phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới, bằng hình thức sân khấu hóa

Năm 2014 tổ chức

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

10

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sỹ biên phòng, công an, tư pháp và những người có uy tín ở các xã.

Thường xuyên qua công tác hàng ngày

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

11

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm:

Năm 2015 - 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Các đơn vị Biên phòng; Sở Tư pháp, Sở VHTT&DL

1. Hỗ trợ các đơn vị Biên phòng đóng quân ở biên giới xây dựng tủ sách pháp luật

Năm 2015

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Biên giới

2. Trang bị cụm loa truyền thanh cho các Đồn biên phòng triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cho các bộ, nhân dân các xã.

Năm 2014

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tài chính

12

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, nhân dân ở các xã biên giới.

Năm 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới

13

Tổ chức khảo sát tình hình phổ biến giáo dục pháp luật một số địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Năm 2015, năm 2016

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Do ngân sách nhà nước cấp: Cơ quan chủ trì thựchiện đề án dự toán kinh phí hoạt động theo đúng quy định quản lý tài chính hiệnhành.

- Ngoài ra, cơ quan thực hiện kế hoạch được sử dụngnguồn quỹ tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công tác phổbiến, giáo dục pháp luật.

- Lồng ghép với kinh phí thường xuyên chi cho việcthực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ đội Biên phòng tỉnh

Là cơ quan tham mưu cho Ban Chỉđạo Đề án để thực hiện Kế hoạch này ở địa phương, có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở,ban, ngành liên quan của tỉnh, các huyện biên giới, các đơn vị căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch chi tiết chotừng hoạt động cụ thể.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá, lựa chọn 01 xã làmđiểm của tỉnh để tập trung triển khai làm cơ sở chỉ đạo.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị triểnkhai đề án.

- Tổ chức tập huấn; biên soạn các tài liệu phápluật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật..., cho cán bộ, công chức chínhquyền, đoàn thể, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên,tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.

- Chủ động đề xuất với UBND tỉnh để điều chỉnh mụctiêu, nhiệm vụ (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế của từng thờiđiểm.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện các công việcthuộc trách nhiệm của kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh (căncứ vào hướng dẫn của cơ quan Trung ương và kế hoạch thực hiện của tỉnh).

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiệnĐề án về UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu choBan Chỉ đạo Đề án 3 -1133 của tỉnh chỉ đạo nghiệp vụ và nội dung phổ biến giáodục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới của tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thẩm định nộidung kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án.

- Cử cán bộ tham gia phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBPtỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan hướng dẫn, kiểm tra đônđốc việc thực hiện đề án của các ngành, đơn vị.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện biên giới phốihợp với các Đồn Biên phòng trên địa bàn thực hiện đề án.

3. Ủy ban nhân dân các huyện Biên giới

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Chủ độngphối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liênquan thực hiện tốt các nội dung Đề án 3 - 1133 của tỉnh. Chỉ đạo các xã biêngiới phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo đạt chấtlượng, hiệu quả cao.

4. Các sở, ngành, địa phương liên quan

Thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này chủ độngphối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liênquan triển khai thực hiện tốt các nội dung theo lĩnh vực chuyên môn.

5. Sở Tài chính

Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dựtoán kinh phí và đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án; đồng thời hướng dẫn chitiêu, thanh quyết toán đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tăngcường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giớigiaiđoạn 2013 - 2016" theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Sơn La.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liênquan; các huyện biên giới xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thiết thực hiệuquả, thường xuyên báo cáo về tỉnh qua Ban Chỉ đạo Đề án 3-1133 (Bộ Chỉ huy BĐBPtỉnh) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng đảm bảo đúng tiến độ/.