THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1527/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1534/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 24 tập thể và 38 cá nhân thuộc thành phố HàNội (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục vàđào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1527/QĐ-TT ngày 13 tháng11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

01. TrườngTrung học phổ thông Lục Ngạn số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang;

02. Phòng Giáodục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang;

03. Phòng Giáodục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang;

04. Phòng Giáodục huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

05. TrườngTrung học cơ sở thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

06. TrườngTrung học cơ sở Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang;

07. Trường Mầmnon Bán công Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

08. Trường Mầmnon Bán công thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang;

09. Trường Tiểuhọc thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

10. Ông NgôThanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BắcGiang;

11. Ông Vũ ĐăngHưng, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang;

12. Bà HoàngThị Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 1, Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Bắc Giang;

13. Bà NguyễnThị Bình, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, Sở Giáo dục vàĐào tạo tỉnh Bắc Giang;

14. Ông ĐàoThanh Hà, Chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

15. Ông NguyễnVăn Vững, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh BắcGiang;

16. Ông ĐặngTrung Thành, Giáo viên Trường Tiểu học An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang;

17. Ông Ngô ỨngTiếp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh BắcGiang;

18. Ông Vũ TríNgự, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang;

19. Ông HoàngĐăng Viên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnhBắc Giang./.