ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1527/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 837/TTr-SCT ngày 20 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo hình thức xã hội hóa.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TT.HDND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, phòng KTTH;
- Lưu: VT(Quế-26.6).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1527/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định về trình tự các bước tiến hành đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo (sau đây gọi là đầu tư xây dựng chợ) và quản lý chợ theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

1. Chợ được hiểu là chợ mang tính truyền thống, được tổ chức tại một điểm theo quy hoạch, đáp ứng các nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng của khu vực dân cư. Chợ được phân thành các hạng: 1, 2, 3 theo tiêu chí phân hạng chợ do Chính phủ quy định.

2. Chợ nông thôn: Là chợ xã của các huyện và ở khu vực ngoại thành, ngoại thị.

3. Chợ chuyên doanh: Là chợ kinh doanh chuyên biệt một ngành hàng hoặc một số ngành hàng có đặc thù và tính chất riêng.

4. Chợ tổng hợp: Là chợ kinh doanh nhiều ngành hàng.

5. Chợ đầu mối: Là chợ có vai trò chủ yếu thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế hoặc của ngành hàng để tiếp tục phân phối tới các chợ và các kênh lưu thông khác.

6. Chợ hạng 1: Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch và các tiêu chí khác theo quy định.

7. Chợ hạng 2: Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch và các tiêu chí khác theo quy định.

8. Chợ hạng 3: Là các chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố.

9. Phạm vi chợ: Là khu vực được quy hoạch dành cho hoạt động chợ, bao gồm diện tích để bố trí các điểm kinh doanh, khu vực dịch vụ (như: bãi để xe, kho hàng, khu ăn uống, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác) và đường bao quanh chợ.

10. Điểm kinh doanh tại chợ: Bao gồm quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt, cửa hàng được bố trí cố định trong phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng chợ, có diện tích quy chuẩn tối thiểu là 3m2/điểm kinh doanh.

11. Xã hội hóa trong đầu tư xây dựng chợ: Là vận động sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự phát triển và quản lý chợ nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ.

Điều 3. Tiêu chí xây dựng chợ nông thôn:

Việc bố trí các công trình trong phạm vi của dự án đầu tư xây dựng chợ thực hiện đúng các quy chuẩn, quy phạm về xây dựng chợ, tuân thủ các quy định của quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.

Điều 4. Đối tượng tham gia xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ:

Các đối tượng tham gia xã hội hóa đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng chợ (gọi chung là nhà đầu tư xây dựng chợ), gồm:

1. Tổ chức, cá nhân thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư.

4. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Công bố công khai quy hoạch phát triển chợ:

Căn cứ Quy hoạch phát triển Thương mại, quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các sở, ban ngành tỉnh, đơn vị có liên quan công khai quy hoạch và danh mục các dự án đầu tư chợ trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn.

Điều 6. Phân cấp quản lý nhà nước về chợ:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các chợ hạng 1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với chợ hạng 1.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các chợ hạng 2, hạng 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế các huyện thị xã là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với chợ hạng 2, hạng 3.

Điều 7. Đăng ký, triển khai dự án đầu tư xây dựng chợ:

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng chợ trên đất công: Khi đầu tư xây dựng chợ trên đất công, căn cứ vào quy hoạch được duyệt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; đối với phần diện tích xây dựng hạ tầng công cộng trong phạm vi chợ (đường vào chợ, đường xung quanh chợ) thì nhà nước không thu tiền sử dụng đất; Nhà đầu tư trúng giá quyền sử dụng đất phải triển khai xây dựng chợ theo quy hoạch được duyệt.

2. Trường hợp nhà đầu tư xây dựng chợ trên đất của chính mình: Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, nhà đầu tư gửi hồ sơ xin chủ trương đầu tư đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư; sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

3. Đối với các trường hợp khác: Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, hàng năm các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ công khai kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa; nếu có từ 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm, thực hiện thì phải tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện xã hội hóa trong đầu tư xây dựng chợ; trường hợp chỉ có duy nhất 01 nhà đầu tư quan tâm thì mới áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa trong đầu tư xây dựng chợ.

Chương II.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Phân công thực hiện:

Các cơ quan nhà nước sau đây theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng chợ và thực hiện các chính sách ưu đãi kịp thời, đúng pháp luật.

1. Sở Công Thương:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với chợ hạng 1.

- Xây dựng Kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng năm theo Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó, có danh mục đầu tư chợ từ vốn ngân sách và danh mục mời gọi đầu tư.

- Phối hợp với các ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã mời gọi đầu tư, xem xét đối với các dự án đầu tư xây dựng chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Phổ biến, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư xây dựng chợ theo quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có liên quan thẩm định các dự án đầu tư xây dựng chợ; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, điều chỉnh các chính sách về ưu đãi đầu tư xây dựng chợ theo quy định hiện hành.

3. Sở Tài Chính:

Có trách nhiệm về việc xác định giá giao đất cho nhà đầu tư.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, về báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, phương án xử lý tác động môi trường đối với các chủ đầu tư xây dựng chợ.

- Phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh mức hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với từng dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

5. Sở Xây dựng:

Hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo chợ theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công trình xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh theo quy định, của pháp luật về xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Cục Thuế tỉnh:

Hướng dẫn việc đăng ký nộp thuế và thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, chậm nộp thuế theo quy định này và theo các quy định pháp luật hiện hành về thuế.

7. Ngân hàng nhà nước tỉnh:

Hướng dẫn và chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư vay vốn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh.

8. Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh:

Hướng dẫn, cho nhà đầu tư vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng chợ theo Quy chế cho vay đầu tư.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh theo hình thức xã hội hóa và kêu gọi vận động các nhà đầu tư để đầu tư phát triển chợ trên địa bàn.

- Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư, ưu đãi đầu tư chợ cho các nhà đầu tư theo quy định, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, quản lý hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư theo thẩm quyền. Tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành thủ tục cho các dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn quản lý.

- Hướng dẫn các nhà đầu tư lập Bản cam kết bảo vệ môi trường và xác nhận vào Bản cam kết bảo vệ môi trường của nhà đầu tư xây dựng chợ.

- Quản lý, theo dõi và kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn theo phân cấp.

- Phê duyệt phương án huy động vốn (nếu có) của nhà đầu tư xây dựng chợ với các thương nhân đăng ký mua quyền sử dụng điểm kinh doanh, thuê điểm kinh doanh hoặc thương nhân đăng ký để kinh doanh và nộp phí chợ đối với chợ hạng 2, hạng 3.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9.Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng chợ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của Nhà nước hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu cơ quan Nhà nước Trung ương có văn bản điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan đến các nội dung tại Quy định này thì thực hiện theo quy định của Trung ương; đồng thời nếu có phát sinh những khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Công Thương để giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.