SỞ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức, triển khai thu phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dươc;

lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

____________

SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN

Căn cứ quyết định số 37/2007/QĐ- UBND ngày 16/7/2007 của uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược;

Theo đề nghị của Chánh tranh tra Sở y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm việc thu phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y, dược đối với cơ sở y tế tư nhân theo quy định khoản 13,14,15 mục II biểu mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược và mục II biểu mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y, dược ban hành kèm theo quyết định số 44/2005/QĐ-BTC. Trong đó, chú ý thu phí và lệ phí đối với các cơ sở có mở dịch vụ xoa bóp day ấn huyệt (massage).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh thanh tra Sở Y tể, chánh văn phòng Sở Y tế, trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm, trưởng phòng tài chính - kế toán và bộ phận một cửa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Giám Đốc

(Đã ký)

Bùi Tấn Phúc