THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1529/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng
0
6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng
0
9năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Tờ trình số 2792/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Tờ trình số 1480/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 14 cánhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong côngtác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b) 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-TTg , ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ)

1. Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

2. Liên đoànLao động huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

3. Trạm Khuyếnnông huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

4. Phòng Nội vụLao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

5. Công đoànNhà máy Bia Dung Quất, Tổng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

Đã có thànhtích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựngChủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

6. Ông Trần VănThường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi;

7. Ông Lê MinhPhương, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi;

8. Ông NguyễnĐức Thuận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnhQuảng Ngãi;

9. Ông Trần HuyThông, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh QuảngNgãi;

10. Ông Võ XuânHuyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

11. Ông Phạm CôngPhíp, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;

12. Ông Trần TrungTriết, Ủy vieetn Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tơ, tỉnhQuảng Ngãi;

13. Bà Phạm ThịTuyết, Chánh văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;

14. Bà Trần ThịHương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

15. Ông Đoàn VănThiện, Chánh Thanh tra huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

16. Ông Huỳnh VănTráng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

17. Ông NguyễnPhong, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

18. Ông Hoàng VănThụ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải, Sở Giaothông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

19. Ông Đinh VănHải, Cán sự Phòng Thương binh Liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnhQuảng Ngãi;

Đã có thành tíchtrong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủnghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.