ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bổ sung một số điều khoản của bản Quy định ban hành

kèm theo Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 09/3/1998

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ vào Nghị định số 42/CP , 43/CP , 92/CP , 93/CP ;

Căn cứ vào tình hình quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá (Văn bản số 136/CV-TC ngày 27/5/1998 và văn bản số 335/CV-TC ngày 6/12/1997),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi và bổ sung Điều 5 (khoản 5.1) của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 09/3/1998 của UBND tỉnh với các hạng mục sử dụng kinh phí thường xuyên do Sở Tài chính vật giá cấp phát như sau:

+ Hàng năm các đơn vị dự toán căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa những hạng mục công việc để phục vụ cho hoạt động chung của cơ quan cần phải đưa vào dự toán chi của đơn vị và được cơ quan chức năng giao kế hoạch thực hiện.

+ Thủ tục cấp phát vốn cải tạo sửa chữa có tính chất XDCB bằng nguồn kinh phí thường xuyên cùa các đơn vị như sau :

a) Đối với những dự án có quy mô nhỏ, kết cấu đơn giản có mức vốn đầu tư nhỏ hơn 100 triệu đồng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, có kỹ thuật đơn giản, áp dụng thiết kế định hình các chủ đầu tư có thể giao cho các phòng, ban chuyên môn của huyện, thị xã, các sở quản lý chuyên ngành lập báo cáo nghiên cứu khả thi (gồm cả thiết kế, dự toán) Sở Tài chính vật giá thẩm định theo các định mức, các chế độ do Nhà nước ban hành, nếu đủ các thủ tục thì cấp phát theo quy định.

b) Đối với những dự án có quỵ mô nhỏ, kết cấu đơn giản, có mức vốn đầu tư lớn hơn 100 triệu đồng, các thủ tục cấp phát thanh toán theo trình tự XDCB.

Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ các dự án theo quy định, tổ chức thẩm định thanh toán và cấp phát sau khi đã kiểm tra đầy đủ các thủ tục.

Hàng quý, 6 tháng và 1 năm có trách nhiệm tập họp báo cáo về UBND tỉnh những kết quả thực hiện được.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính vật giá phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, các ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quyết định này và tập hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 3.Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này thực hiện cùng với quyết định số 01/QĐ-UB ngày 09/01/1997 và quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 09/3/1998 của UBND tỉnh

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng