HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 153-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦYBAN VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Pháp lệnh về việc pháthành công trái xây dựng Tổ quốc;
Sau khi thỏa thuận với đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc ViệtNam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Thànhlập Ủy ban trung ương vận động mua công trái, thành phần như sau:

Chủ tịch: Ông Hùynh TấnPhát, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các Phó chủ tịch:

- Ông Nghiêm Xuân Yêm, Tổng thưký Đảng dân chủ Việt Nam

- Ông Nguyển Xiển, Tổng thư ký Đảngxã hội Việt Nam

- Ông Phan Anh, Chủ tịch Hội Luậtgia Việt Nam

- Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịchTổng công đoàn Việt Nam

- Bà Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Bà Ngô Bá Thành, Phó chủ tịchHội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Ông Hoàng Trường Minh, Chủ tịchHội đồng Dân tộc

- Ông Nguyễn Thành Thơ, Phó trưởngban trù bị đại hội đại biểu nông dân tập thể Việt Nam.

- Ông Vũ Mão, Bí thư thứ nhấtTrung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Ông Phạm Biểu Tâm, Ủy viênđoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ông Trần Nam Trung, Ủy viênđoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các ủy viên thường trực:

- Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổng thưký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ông Trần Tiêu, Thứ trưởng BộTài chính

- Ông Nguyễn Văn Đạm, Phó tổnggiám đốc Ngân hàng Nhà nước

Các ủy viên do đoàn chủ tịchỦy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định.

Điều 2. - Thủ trưởngcác Bộ, Ủy ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệmtham dự các cuộc họp của Ủy ban trung ương vận động mua công trái khi được yêucầu để bàn việc phối hợp hoạt động trong cuộc vận động phát hành công trái.

Điều 3. – Bộ máy giúp việcỦy ban trung ương vận động mua công trái gồm một số cán bộ của Ủy ban trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Hộiđồng bộ trưởng.

Kinh phí hoạt động của Ủy ban dongân sách trung ương cấp phát qua Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 4. – Thành phần Ủyban vận động mua công trái cấp nào do Ủy ban nhân dân cấp ấy thỏa thuận với Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để quyết định.

Điều 5. – Thủ trưởng cácBộ, Ủy ban Nhà nước và các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng và chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đồng