ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 17/7/1997

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996;

Căn cứ nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/7/1997 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa 2 kỳ họp thứ 6 về việc huy động sức dân, đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định lại chính sách miễn giảm ghi trong Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 17/7/1997 của UBND tỉnh Lào Cai cho các đối tượng sau:

- Miễn đóng góp cho các bệnh binh.

- Miễn đóng góp cho phụ nữ có thai và đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Các nội dung khác trong Quyết định 143/QĐ-UB ngày 17/7/1997 vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện.

Điều 2.Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng