TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP. HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1530/QĐ-HQHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ NHIỆMVỤ CỦA CÁC ĐỘI CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/HQ13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-BTC ngày 13/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cụcHải quan Chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc CụcHải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyđịnh về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 3347/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việcthành lập Đội thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh;

Xét đề nghị của Trưởng phòngTổ chức cán bộ và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này “Quy định nhiệm vụ cụ thể của Chi cục Hải quan Chuyển phátnhanh và nhiệm vụ của các Đội công tác thuộc Chi cục”.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng phòngTổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Trưởng cácđơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Cục (để c/đ);
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- VPĐU, Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu VT, TCCB (30b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường

QUY ĐỊNH

NHIỆMVỤ CỤ THỂ CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-HQHN ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Cụctrưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể củaChi cục Hải quan Chuyển phát nhanh

Chi cục Hải quan Chuyển phátnhanh thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác củapháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Thực hiện thủ tục hải quanđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanhđường hàng không quốc tế (gọi chung là hàng hóa XNK chuyển phát nhanh)và thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua mạng bưu chính đượccung ứng bởi doanh nghiệp được chỉ định (gọi chung là bưu gửi) thuộc địabàn quản lý của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh theo quy trình thủ tục Hảiquan và quy định của Pháp luật.

2. Tiến hành thu thuế và cáckhoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; thực hiện việc ấn định thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thuthuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộpkịp thời vào ngân sách nhà nước.

3. Thực hiện kiểm soát hải quanđể phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa,phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

4. Thực thi bảo hộ quyền sở hữutrí tuệ theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện thống kê nhà nướcvề hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Chicục.

6. Tổ chức triển khai thực hiệnviệc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiệnđại vào các hoạt động của Chi cục.

7. Thực hiện cập nhật, thuthập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quantỉnh, thành phố và của Tổng cục Hải quan.

8. Phối hợp chặt chẽ với các cơquan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiệnnhiệm vụ được giao.

9. Tổ chức tuyên truyền, hướngdẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân cóhoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn.

10. Thực hiện việc lập biênbản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa,tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hànhchính về hải quan; khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếunại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩmquyền được pháp luật quy định.

11. Kiến nghị với các cấp cóthẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước vềhải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, và chính sách thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan vànhững vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

12. Thực hiện các quy định vềquản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị củaChi cục theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP. Hà Nội.

13. Thực hiện các chế độ báocáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục theo quy định của Cục Hảiquan TP. Hà Nội và Tổng cục Hải quan.

14. Kiểm tra sau thông quan đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật

15. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chứcvà biên chế:

1. Chi cục Hải quan Chuyển phátnhanh có các Đội công tác:

- Đội Tổng hợp;

- Đội Thủ tục hàng hóa xuấtnhập khẩu 1;

- Đội Thủ tục hàng hóa xuấtnhập khẩu 2;

- Đội Giám sát và Kiểm soát hảiquan.

2. Biên chế các Đội thuộc Chicục Hải quan Chuyển phát nhanh do Chi cục trưởng quyết định theo yêu cầu côngviệc.

Điều 3. Mối quan hệ côngtác

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạotoàn diện của Cục trưởng, Phó cục trưởng trực tiếp phụ trách và các Phó Cụctrưởng phụ trách lĩnh vực công tác.

2. Chịu sự kiểm tra, hướng dẫnvề công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quanTP. Hà Nội

3. Có quan hệ phối hợp với cácđơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội và các đơn vị trong ngành,ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Trong quá trìnhthực hiện, nếu phát sinh yêu cầu, nhiệm vụ mới, Chi cục trưởng Chi cục Hải quanChuyển phát nhanh kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nộira quyết định bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

QUY ĐỊNH

NHIỆMVỤ CỦA ĐỘI TỔNG HỢP THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁT NHANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1530/QĐ-HQHN ngày 10 tháng 11 năm 2015 củaCục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

1. Thực hiện công tác tham mưu,tổng hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm củaChi cục; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch.

2. Xử phạt vi phạm hành chínhtheo quy định của pháp luật; Tham mưu cho Chi cục trưởng về xử phạt vi phạmhành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục; Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhậnthông tin về khiếu nại, tố cáo và giải quyết theo thẩm quyền của Chi cục.

3. Đầu mối phối hợp với các đơnvị liên quan chuẩn bị tài liệu, các thông tin cần thiết phục vụ sự chỉ đạo điềuhành của Chi cục trưởng, các giao ban, cuộc họp, hội nghị và làm việc với các cơquan trong và ngoài ngành. Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hoạtđộng của Chi cục, đảm bảo văn minh công sở.

4. Thực hiện các nghiệp vụ vềcông tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ hải quan theo quy định; Quản lý kholưu trữ, kho hồ sơ nghiệp vụ hải quan.

5. Thực hiện công tác tiếpnhận, cấp phát ấn chỉ, niêm phong, seal hải quan; quản lý các trang thiết bị,tài sản, phương tiện, vật tư, cơ sở vật chất của đơn vị. Theo dõi, quản lý tìnhtrạng sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin, mạng nội bộ, đảm bảo công tácthông tin - liên lạc của Chi cục.

6. Tham mưu đề xuất, thực hiệncông tác xây dựng, cải tạo trụ sở, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, trangthiết bị để đảm bảo hoạt động công tác của Chi cục; Tham mưu, giúp việc Lãnhđạo Chi cục về công tác tổ chức cán bộ, kỷ cương kỷ luật hành chính, thi đua -khen thưởng và công tác tự kiểm tra và kiểm tra.

7. Quản lý, theo dõi số thungân sách của Chi cục; Thực hiện kế toán thuế, theo dõi nợ thuế, đôn đốc thuđòi nợ đọng thuế; thực hiện các thủ tục về hoàn thuế, miễn thuế, bù trừ tiềnthuế, không thu thuế, thanh quyết toán đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

8. Tham mưu, đề xuất các giảipháp tăng thu ngân sách, đề xuất xây dựng dự toán thu ngân sách của năm tiếptheo.

9. Thực hiện công tác hỗ trợ,cung cấp thông tin cho người nộp thuế, thu thập quản lý thông tin về người nộpthuế theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

10. Báo cáo, đề xuất nhữngvướng mắc, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước vềhải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấnđề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Đội.

11. Kiểm tra sau thông quan đốivới các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chi cục theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Chi cục trưởng và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội giao

QUY ĐỊNH

NHIỆMVỤ CỦA ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 1 THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁTNHANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1530/QĐ-HQHN ngày 10 tháng 11 năm 2015 củaCục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

1. Thực hiện quy trình thủ tụchải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được gửi qua dịch vụ chuyển phátnhanh đường hàng không quốc tế thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Chuyểnphát nhanh (gọi tắt là hàng hóa XNK chuyển phát nhanh) theo quy trình Hải quanvà quy định của pháp luật.

2. Thực hiện thu thuế, lệ phívà các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định củaPháp luật; thực hiện việc ấn định thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thờivào ngân sách nhà nước.

3. Phòng, chống buôn lậu vàgian lận thương mại thông qua các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của các tổchức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Chi cục. Phối hợp vớicác lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gianlận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địabàn hoạt động hải quan.

4. Thực thi bảo hộ quyền sở hữutrí tuệ theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện cập nhật, thuthập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan. Áp dụng Quản lý rủi ro trong thủtục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục.

6. Trường hợp phát hiện vi phạmpháp luật hải quan thì tiến hành các thủ tục và xử lý theo đúng trình tự quyđịnh của pháp luật.

7. Báo cáo, đề xuất những vướngmắc, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hảiquan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đềvượt quá thẩm quyền giải quyết của Đội.

8. Giải quyết các vướng mắcthuộc thẩm quyền, đề xuất giải quyết khiếu nại.

9. Phối hợp chặt chẽ với cácĐội công tác trong Chi cục, các phòng ban chức năng thuộc Cục, các cơ quan nhànước và tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụđược giao.

10. Tổ chức tuyên truyền, hướngdẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân cóhoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn.

11. Thực hiện các quy định vềquản lý cán bộ, công chức và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, các trangthiết bị được giao.

12. Thực hiện các chế độ báocáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Chi cục trưởng và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội giao.

QUY ĐỊNH

NHIỆMVỤ CỦA ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2 THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁTNHANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1530/QĐ-HQHN ngày 10 tháng 11 năm 2015 củaCục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

1. Thực hiện thủ tục Hải quanđối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua mạng bưu chínhđược cung ứng bởi doanh nghiệp được chỉ định (gọi chung là bưu gửi) thuộc địabàn quản lý của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh theo quy trình thủ tục Hảiquan và quy định của Pháp luật.

2. Thực hiện thu thuế, lệ phívà các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định củaPháp luật; thực hiện việc ấn định thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thờivào ngân sách nhà nước.

3. Phòng, chống buôn lậu vàgian lận thương mại thông qua các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của các tổchức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Chi cục. Phối hợp vớicác lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gianlận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địabàn hoạt động hải quan.

4. Thực thi bảo hộ quyền sở hữutrí tuệ theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện cập nhật, thuthập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan. Áp dụng Quản lý rủi ro trong thủtục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục.

6. Trường hợp phát hiện vi phạmpháp luật hải quan thì tiến hành các thủ tục và xử lý theo đúng trình tự quyđịnh của pháp luật.

7. Báo cáo, đề xuất những vướngmắc, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hảiquan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đềvượt quá thẩm quyền giải quyết của Đội.

8. Giải quyết các vướng mắcthuộc thẩm quyền, đề xuất giải quyết khiếu nại.

9. Phối hợp chặt chẽ với cácĐội công tác trong Chi cục, các phòng ban chức năng thuộc Cục, các cơ quan nhànước và tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụđược giao.

10. Tổ chức tuyên truyền, hướngdẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân cóhoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn.

11. Thực hiện các quy định vềquản lý cán bộ, công chức và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, các trangthiết bị được giao.

12. Thực hiện các chế độ báocáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo quy định.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Chi cục trưởng và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội giao.

QUY ĐỊNH

NHIỆMVỤ CỦA ĐỘI GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT HẢI QUAN THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CHUYỂN PHÁTNHANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1530/QĐ-HQHN ngày 10 tháng 11 năm 2015 củaCục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội)

1. Thực hiện thủ tục giám sátđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đườnghàng không quốc tế và đối với bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Giám sát đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực kho của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụchuyển phát nhanh, hàng chuyển tiếp (quốc tế và nội địa), hàng quay vềnơi gửi.

3. Giám sát việc thực hiện phânluồng thực tế hàng hóa của doanh nghiệp;

4. Thực hiện xác nhận qua khuvực giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Xây dựng và tổ chức thựchiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định để phòng, chốngbuôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy trong địa bàn, phạm vihoạt động hải quan thuộc Chi cục.

6. Tiến hành các biện phápnghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật để thu thập thông tin,nắm tình hình, chủ động phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển tráiphép hàng hóa, các chất ma túy. Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tindữ liệu nghiệp vụ hải quan theo quy định.

7. Tham mưu, báo cáo định kỳ,đột xuất về công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất matúy trong địa bàn hoạt động của Chi cục. Kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạoChi cục các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết.

8. Phối hợp chặt chẽ với cácĐội công tác trong Chi cục, các phòng ban chức năng thuộc Cục, các cơ quan nhànước và tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện tốt nhiệmvụ được giao.

9. Thực hiện các quy định vềquản lý cán bộ, công chức và quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả các trangthiết bị, máy móc phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quantheo đúng quy định.

10. Thực hiện những nhiệm vụkhác do Chi cục trưởng và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội giao.