UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1530/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH NỘIDUNG ĐÀO TẠO HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNHVĨNH LONG NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày25/02/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình xúctiến thương mại tỉnh Vĩnh Long năm 2013;

Xét Tờ trình số 822/TTr-SCT ngày 06/8/2013của Sở Công thương về việc cho phép điều chỉnh chương trình đào tạo và nâng mứchỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp tham gia Chương trình xúc tiếnthương mại năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 2, Khoản 3, MụcIV, Điều 1 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh, với các nội dung sau:

- Tổ chức Lớp tiếng Anh giao tiếp kinh doanhthay cho Lớp Năng lực quản trị của Quản lý cấp trung và Lớp Quản lý dự án.

- Tổ chức Lớp Ứng dụng thương mại điện tử thaycho Lớp Biên tập và quản lý nội dung Website.

Lý do: Tình hình đăng ký tham gia của các doanhnghiệp chưa đạt yêu cầu, không đủ sĩ số để mở lớp và xét nhu cầu xin mở các lớpmới của doanh nghiệp.

Riêng về định mức hỗ trợ đào tạo được giữ nguyênnhư quy định tại Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của Uỷ ban nhândân tỉnh về việc quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của tỉnhVĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương chủtrì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc banhành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mạicủa tỉnh phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại địaphương, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Giám đốc Sở Công thương chủ trì,phối hợp với các sở ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhànước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ