UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂNKHAI THỰC HIỆN THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ bannhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6năm 2012;

Căn cứ Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày07/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sảnxuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môitrường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chínhphủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Xét Tờ trình số 263/TTr-STC ngày 03/9/2013của Giám đốc Sở Tài Chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngtriển khai, hướng dẫn thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thảicông nghiệp theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMTngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2.Bãi bỏ Quyết định số 495/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trườngđối với nước thải công nghiệp; Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 củaUBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 495/QĐ-UBngày 18/3/2005 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước, CụcThuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu