UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1532/QĐ-UBND

Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC CẦN CHUYỂN ĐỔI THEO ĐỊNH KỲ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy địnhdanh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đốivới cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 492/TTr-SNV ngày 26 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các vị trí côngtác cần chuyển đổi theo định kỳ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (cóDanh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ tham mưu, giúpUBND tỉnh thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, bổsung Danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi, định kỳ 6 tháng báo cáo UBNDtỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

DANH MỤC

CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC CẦN CHUYỂN ĐỔI ĐỊNHKỲ TẠI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Kèm theo Quyết định số: 1532/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh)

1.Sở Giao thông Vận tải:

- Cấp phép quákhổ, quá tải, cấp phép đào đường;

- Giám sát nghiệmthu công trình;

- Sát hạch láixe mô tô, ô tô;

- Cấp, đổi giấyphép lái xe các loại, đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Quản lý luồngtuyến vận tải;

- Cấp phép xe quácảnh;

- Đăng kiểm kỹthuật tàu thuyền;

- Giám định kỹthuật xe cơ giới;

- Thẩm định hồsơ xây dựng cơ bản;

- Các hoạt độngthanh tra giao thông vận tải;

+ Ban Đầu tưvà Xây dựng Giao thông:

- Giải phóng mặtbằng;

- Thẩm định dựtoán công trình;

- Đấu thầucông trình;

- Giám sát nghiệmthu công trình;

+ Trường Trunghọc Giao thông vận tải:

- Giảng dạy thựchành.

+ Trung tâmđăng kiểm xe cơ giới:

- Kiểm tra tổngquát, nhận dạng (Công đoạn 1);

- Kiểm tra vỏ,thùng hàng, hệ thống lái (Công đoạn 2);

- Kiểm tra hệ thốngphanh (Công đoạn 2);

- Kiểm tra độ ồn(Công đoạn 2);

- Kiểm tra hệ thốnggầm (Công đoạn 2).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Kiểm lâmviên;

- Cấp, gia hạnhoặc thu hồi giấy phép các loại;

- Công tác nhânsự và quản lý nhân sự.

3. Sở Nội vụ:

- Tuyển dụng, đàotạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức - viên chức;

- Nâng lương, chuyểnngạch;

- Nhân sự và quảnlý nhân lực;

- Thi đua khenthưởng.

4. Sở Y tế:

- Quản lý tài chính,ngân sách, tài sản nhà nước;

- Quản lý và điềuhành công tác kế hoạch;

- Quản lý và cấpphép các loại giấy đăng ký, giấy chứng nhận;

- Công tác nhânsự và quản lý nhân sự.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Cấp, thu hồigiấy phép các loại;

- Công tác thẩmđịnh;

- Quản lý, cấpphát các loại văn bằng chứng chỉ;

- Công tác nhânsự và quản lý nhân sự.

6. Sở Công Thương:

- Cấp phát, thuhồi, gia hạn các loại giấy phép (giấy phép vật liệu nổ, giấy chứng nhận kinhdoanh có điều kiện, …);

- Chuyên viên,Kiểm soát viên thị trường;

- Thanh tra;

- Công tác nhânsự và quản lý nhân sự.

7. Sở Xây dựng:

- Cấp giấy phépxây dựng;

- Cấp chứng chỉquy hoạch;

- Thanh tra;

- Công tác thẩmđịnh;

- Công tác nhânsự và quản lý nhân sự.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Quản lý tài chính,ngân sách, tài sản của Nhà nước;

- Quản lý, cấpphát các loại văn bằng, chứng chỉ;

- Thanh tra;

- Kế toán;

- Tuyển dụng, đàotạo, thi tuyển, Nhân sự và nhân lực;

- Công tác khảothí.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Cấp phépđăng ký kinh doanh;

- Cấp chứng nhậnđầu tư;

- Công tác thẩmđịnh;

- Quản lý xây dựngcơ bản;

- Quản lý các dựán;

- Công tác nhânsự và quản lý nhân sự.

10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

-Cấp phépvề hoạt động dịch vụ văn hoá và du lịch;

- Quản lý ngân sách;

- Thanh tra.

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

11.Sở Khoa học và Công nghệ:

- Quản lý dự án;

- Công tác đo lường, kiểmđịnh chất lượng;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

12.Sở Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý việc cho thuêđất, giao đất;

- Cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất;

- Cấp giấy phép khai thácmỏ;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

13.Sở Tài chính

- Quản lý ngân sách;

- Tài chính hành chínhsự nghiệp;

- Tài chính đầu tư;

- Tài chính Vật giá- Côngsản;

- Tài chính Doanh nghiệp;

- Thanh tra tài chính;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

14.Sở Ngoại vụ

-Quản lý tàichính, ngân sách;

- Lễ tân: Hậu cần;

- Quản lý và theo dõi việntrợ phi chính phủ;

- Xuất nhập cảnh, cấp phépra vào biên giới, cấp phép hội nghị , hội thảo;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

15.Sở Thông tin và Truyền thông

- Cấp giấy phép xuất bảncác tài liệu, sách báo, hướng dẫn không kinh doanh;

- Thẩm định hồ sơ cấp giấyphép thiết lập trang thông tin điện tử (Internet);

- Cấp giấy phép thu chươngtrình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO).

16.Sở Tư pháp:

- Quản lý và cấp phát cácloại: hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, kết hôn và con nuôi có yếu tố nướcngoài, …;

- Công chứng viên;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

17.Thanh tra tỉnh:

- Thanh tra kinh tế xãhội;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

18.Ban Dân tộc

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

19.Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Xây dựng cơ bản, quảnlý dự án;

- Giải toả, áp giá đềnbù trong giải phóng mặt bằng;

- Đấu giá quyền sử dụngđất;

- Ký hợp đồng thuê nhà,thẩm định hồ sơ sửa chữa nhà thuộc SHNN;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

20.Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

- Cấp, điều chỉnh, thuhồi và quản lý các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận và chứng chỉ;

- Công tác thẩm định;

- Quản lý vốn ngân sáchnhà nước và các nguồn vốn khác;

- Quản lý xây dựng cơ bản,giải toả, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

21.Ban Quản lý Phát triển Khu đô thị mới tỉnh

- Quản lý về đầu tư;

- Quản lý xây dựng cơ bản,giải toả, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án;

- Quản lý vốn của nhà nướcvà các nguồn vốn khác;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

22.Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

- Cấp giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

- Cấp chứng chỉ quy hoạch;

- Chứng nhận xuất xứ hànghoá mẫu D.

23.Ðối với UBND các huyện và thành phố Huế

- Quản lý tài chính,ngân sách;

- Thẩm định, định giá trongđấu thầu;

- Cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất;

- Quản lý, điều hành trongcông tác kế hoạch và đầu tư;

- Xây dựng cơ bản, giảitoả, áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng và quản lý dự án;

- Quản lý, cấp phát cácloại văn bằng chứng chỉ;

- Công tác nhân sự và quảnlý nhân sự.

24.Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế:

- Về quản lý tài chính,tài sản:

+ Cán bộ làm công tác quảnlý, mua sắm tài sản và phương tiện làm việc.

- Về công tác Kế toánkiểm soát:

+ Kiểm tra, kiểm soát,kiểm toán nội bộ.

+ Kế toán, quản lý chitiêu nội bộ.

+ Kinh doanh ngoại hối.

- Về quản lý công táccổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước:

+ Thẩm định cổ phần hoá ở các Ngân hàng thương mại nhà nước.

- Về dự án, thẩm định,định giá:

+ Tín dụng;

+ Thẩm định dự án;

+ Đề án về xây dựng cơbản;

+ Mua sắm tài sản;

+ Thẩm định hồ sơ cho vaytín dụng.

- Về cấp phép hoạt động:

+ Thanh tra, giám sát;

+ Xử lý sau thanh tra,giám sát các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng ở Ngânhàng nhà nước;

- Về tổ chức cán bộ:

- Tuyển dụng, bổ nhiệm,cử cán bộ đi đào tạo.

25.Cục Hải quan Thừa Thiên Huế:

- Tại các Chi cục:

+ Tiếp nhận và đăng kýhồ sơ hải quan;

+ Kiểm tra thực tếhàng hoá;

+ Kiểm tra tính thuế;

+ Giám sát kho bãi, cổngcảng/cửa khẩu, phương tiện vận tải XNK;

+ Kế toán thuế;

+ Làm thủ tục XNC cho ngườivà phương tiện vận tải;

+ Phúc tập hồ sơ;

+ Thu thập, phân tích,xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan;

+ Phòng, chống buôn lậuvà vận chuyển trái phép các chất ma tuý qua biên giới;

+ Phòng, chống buôn lậu,gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới;

+ Tuần tra, kiểm soát địabàn;

+ Sưu tra đối tượng, xâydựng cơ sở địa bàn;

+ Xây dựng doanh bạ doanhnghiệp;

+ Xác minh, phân loại hồsơ;

+ Thu thập, phân tích,xử lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan;

+ Kiểm tra công tác phúctập hồ sơ tại các Chi cục Hải quan;

+ Bảo vệ quyền sở hữu trítuệ;

+ Tổ chức cán bộ.