ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1533/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN "NGÀY PHÁP LUẬT" NĂM 2013 TRÊN ĐỊABÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dụcpháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chínhphủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục phápluật;

Thực hiện Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức ngày pháp luậtnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tỉnh tại Công văn số 1179/STP-PBGDPL ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này "Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2013trên địa bàn tỉnh Cà Mau"

Điều 2. Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ; Chủ tịchUBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cơ quan đại diện BTP tại TPHC (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các thành viên HĐND tỉnh;
- Trưởng các Đề án theo QĐ số 409, 1133/QĐ-TTg ;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND cấp huyện, TT HĐPH huyện;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, L17/10

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT” NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Để triển khai thực hiện tốt"Ngày pháp luật" trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Luật Phổ biến, giáodục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ Quy địnhchi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật vàCông văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướngdẫn tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam" năm 2013. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch tổ chức thựchiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Chủ động triển khai thực hiện cóhiệu quả các nội dung, hình thức và giải pháp theo hướng dẫn của Bộ trưởng BộTư pháp tại Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 về tổ chức thực hiện"Ngày pháp luật" năm 2013; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận độngthu hút sự quan tâm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của "Ngày phápluật", làm cho ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lýsâu rộng trong cán bộ và nhân dân nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cánhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nângcao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần làm chuyển biến về chất lượng công tácPBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Các ngành, các cấp trên cơ sởchức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai đầy đủ nội dung, mục đích, ýnghĩa yêu cầu về "Ngày pháp luật" theo quy định của Luật PBGDPL vàcác văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp ở ngành, địa phương, đơn vị mình đảm bảocó hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí và phô trương hình thức.

- Việc triển khai "Ngày phápluật" phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọngtâm về xây dựng và thi hành pháp luật ở đơn vị, địa phương, thúc đẩy các phongtrào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốcphòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNHTHỨC TỔ CHỨC

1. Chủ đề và khẩu hiệu tuyêntruyền:

Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyềnngày pháp luật áp dụng theo hướng dẫn tại mục II, Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức thực hiện "Ngày phápluật" năm 2013.

2. Nội dung, hình thức và thờigian thực hiện:

a) Nội dung

- Tuyên truyền, phổ biến về mụcđích, ý nghĩa của "Ngày pháp luật"; phổ biến, giáo dục sâu rộng về vịtrí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xãhội; quan điểm và nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đấtđai, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo hiểm y tế…; tập trung phổ biến các vănbản pháp luật mới ban hành, các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính; lựa chọnnhững nội dung và thông tin nổi bật về pháp luật và thi hành pháp luật đangđược nhân dân quan tâm, như: Biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng, chốngtham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêudùng, giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo…, qua đó,giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thứctôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật.

- Đánh giá công tác xây dựng phápluật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàntỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thựcthi Hiến pháp và pháp luật.

- Biểu dương, khen thưởng các tậpthể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trongxây dựng, thực thi pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Hình thức:

- Tăng thời lượng các chuyên trang,chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, cácthông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác vềngày pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục phápluật thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cấp phát tài liệu pháp luật, thitìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáodục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới", năm antoàn giao thông, triển khai Quyết định số 09/0213/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 củaThủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dântại cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơkết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luậtvà thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các hoạt động tuyêntruyền cổ động trực quan về ngày pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu ngày pháp luậtnăm 2013 qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, đội thông tin lưu động và treocờ trên các tuyến đường chính thuộc thành phố Cà Mau; trung tâm huyện lỵ, cáctrường học, nơi công cộng; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu có chủ đề vềthực hiện pháp luật.

3. Thời gian và kinh phí thực hiện:

a) Thời gian thực hiện:

Ngày pháp luật được tổ chức từ ngày04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, cao điểm vào ngày 09/11/2013 (Thứ bảy). Trongđó, đặc biệt chú ý là phát động và tổ chức tốt cuộc "Thi tìm hiểu phápluật năm 2013" cấp tỉnh diễn ra vào các ngày 7, 8 và ngày 9 tháng 11 năm2013 (Theo Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh CàMau về ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi "Tìm hiểu pháp luật năm2013" trên địa bàn tỉnh Cà Mau).

b) Kinh phí:

Kinh phí tổ chức thực hiện"Ngày pháp luật" được sử dụng trong nguồn kinh phí ngân sách giao chocác đơn vị, địa phương năm 2013. Đối với các hoạt động như: Tổ chức các cuộcthi, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề pháp luật và tuyên truyền pháp luậttrên các phương tiện thông tin đại chúng được sử dụng từ nguồn kinh phí đã cấpcho Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấphuyện và các Đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèmtheo Quyết định số 409 và Quyết định số 1133 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng cáchoạt động tuyên truyền trực quan (Băng, cờ, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, thôngtin lưu động…), ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch lập dự toán kinh phí chitiết gửi cơ quan tài chính xem xét trình UBND cùng cấp quyết định

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị ỦY ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận; Hội Luậtgia, Đoàn Luật sư tỉnh tích cực tham gia triển khai thực hiện tốt ngày phápluật theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;UBND cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tácchỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. Đồng thời, tùy theo điềukiện cụ thể mà lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của ngành, địaphương mình để chỉ đạo tổ chức các hoạt động làm phong phú thêm ngày pháp luậtở địa phương, đơn vị. Riêng trong ngày 09/11/2013 các địa phương, đơn vị tậptrung các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.Thông tin lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan, hội nghị, hội thảo, tọađàm..., nhằm vận động toàn dân hướng đến "Ngày pháp luật".

3. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tư vấn cho UBND cùng cấp trongquá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đoànthể và UBND cấp xã tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật", trên cơ sở phùhợp với mỗi ngành, đơn vị và địa phương; chủ trì phối hợp tổ chức các hội thi,tọa đàm, hội thảo và các hoạt động khác…, có quy mô cấp tỉnh, cấp huyện và cácĐề án.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm thammưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này; xây dựng kế hoạchphối hợp với các ngành, đoàn thể và các địa phương có liên quan tổ chức cáchoạt động nổi bật, như: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luậtnăm 2013 theo Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 15/7/2013; thực hiện chuyên đềtrên sóng phát thanh và truyền hình; mở chuyên trang, chuyên mục trên báo CàMau, báo Đất Mũi, các trang tin điện tử; lắp đặt pa nô, áp phích, băng, cờ và độituyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính và chỉ đạo tổ chức cuộc thi tìmhiểu pháp luật cấp tỉnh năm 2013. Đồng thời, trong điều kiện cho phép, tổ chứcmột số cuộc hội thảo, tọa đàm với chủ đề "Ngày pháp luật" năm 2013.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành,đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện"Ngày pháp luật" của đơn vị, địa phương mình và gửi Sở Tư pháp (quaPhòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 20 tháng 11 năm 2013 để tổng hợptrình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2013.

Trên đây là kế hoạch triển khaithực hiện ngày pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh(Qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn./.