ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1534/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG TRỌNG ĐIỂM VỀ HIV/AIDS TỈNH BẮC GIANG NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4994/QĐ /BYT ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổchức, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã, phường;

Xét đề nghị của Sở Y tế tạiTờ trình số 73/NVY - SYT ngày 30/9/2013 về việc đề nghị phê duyệt xã, phườngtrọng điểm về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danhsách 110 xã, phường trọng điểm (Trong đó, bổ sung 59 xã, phường trọng điểmmới) về phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Bắc Giang (Có danh sách kèm theo);

Điều 2. Ban Chỉ đạoPhòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh có nhiệm vụ thammưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành của Nhànước;

Điều 3. Thủ trưởng cáccơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh,UBND các huyện, thành phố; các xã, phường có tên tại điều 1 và các đơn vị liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH SÁCH

XÃ,PHƯỜNG TRỌNG ĐIỂM VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên xã phường trọng điểm

Ghi chú

I

Thành phố Bắc Giang

1

Phường Lê Lợi

Xã, phường trọng điểm cũ

2

Phường Hoàng Văn Thụ

3

Phường Trần Phú

4

Phường Trần Nguyên Hãn

5

Phường Ngô Quyền

6

Phường Thọ Xương

7

Phường Mỹ Độ

8

Xã Đa Mai

9

Xã Song Mai

10

Xã Xương Giang

11

Xã Dĩnh Kế

12

Xã Tân Mỹ

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

13

Xã Tân Tiến

14

Xã Đồng Sơn

15

Xã Dĩnh Trì

II

Huyện Sơn Động

16

Thị trấn An Châu

Xã, phường trọng điểm cũ

17

Xã An Châu

18

Xã An Lập

19

Xã An Lạc

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

20

Xã Yên Định

21

Xã Thanh Sơn

III

Huyện Lục Ngạn

22

Thị trấn Chũ

Xã, phường trọng điểm cũ

23

Xã Biển Động

24

Xã Trù Hựu

25

Xã Hồng Giang

26

Xã Phượng Sơn

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

27

Xã Quý Sơn

28

Xã Nam Dương

29

Xã Thanh Hải

30

Xã Tân Sơn

31

Xã Nghĩa Hồ

32

Xã Kiên Thành

33

Xã Giáp Sơn

34

Xã Phong Vân

IV

Huyện Lục Nam

35

Thị trấn Lục Nam

Xã, phường trọng điểm cũ

36

Thị trấn Đồi Ngô

37

Xã Tam Dị

38

Xã Phương Sơn

39

Xã Bảo Đài

40

Xã Nghĩa Phương

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

41

Xã Chu Điện

42

Xã Bảo Sơn

43

Xã Vô Tranh

44

Xã Tiên Hưng

45

Xã Đông Phú

46

Xã Đông Hưng

V

Huyện Lạng Giang

47

Thị trấn Vôi

Xã, phường trọng điểm cũ

48

Thị trấn Kép

49

Xã Đào Mỹ

50

Xã Tân Dĩnh

51

Xã Nghĩa Hưng

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

52

Xã Hương Sơn

53

Xã Xương Lâm

54

Xã Xuân Hương

VI

Huyện Yên Thế

55

Thị trấn Cầu Gồ

Xã, phường trọng điểm cũ

56

Thị trấn Bố Hạ

57

Xã Hồng Kỳ

58

Xã Bố Hạ

59

Xã Đồng Hưu

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

60

Xã Đông Sơn

61

Xã Hương Vĩ

62

Xã Tam Tiến

63

Xã Đồng Kỳ

64

Xã An Thượng

65

Xã Phồn Xương

66

Xã Canh Nậu

67

Xã Xuân Lương

VII

Huyện Tân Yên

68

Thị trấn Cao Thượng

Xã, phường trọng điểm cũ

69

Thị Trấn Nhã Nam

70

Xã Song Vân

71

Xã Việt Lập

72

Xã Liên Chung

73

Xã Nhã Nam

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

74

Xã Liên Sơn

75

Xã Cao Xá

76

Xã Quế Nham

77

Xã Ngọc Lý

VIII

Huyện Hiệp Hòa

78

Thị Trấn Thắng

Xã, phường trọng điểm cũ

79

Xã Đức Thắng

80

Xã Ngọc Sơn

81

Xã Xuân Cẩm

82

Xã Bắc Lý

83

Xã Lương Phong

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

84

Xã Hoàng An

85

Xã Thường thắng

86

Xã Đoan Bái

87

Xã Danh Thắng

88

Xã Mai Trung

89

Xã Hương Lâm

90

Xã Hoàng Lương

IX

Huyện Việt Yên

91

Thị Trấn Bích Động

Xã, phường trọng điểm cũ

92

Xã Hổng Thái

93

Xã Quảng Minh

94

Xã Bích Sơn

95

Xã Minh Đức

96

Xã Hoàng Ninh

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

97

Xã Nghĩa Trung

98

Xã Việt Tiến

99

Xã Quang Châu

X

Huyện Yên Dũng

100

Thị Trấn Neo

Xã, phường trọng điểm cũ

101

Xã Tân An

102

Xã Đồng Việt

103

Xã Cảnh Thụy

104

Xã Yên Lư

105

Xã Hương Gián

Xã, phường trọng điểm mới bổ sung

106

Xã Quỳnh Sơn

107

Xã Nội Hoàng

108

Xã Tân Liễu

109

Xã Tiền Phong

110

Xã Đức Giang

Tổng số

110

* Ghi chú: Tổng số có 110 xã,phường, trong đó:

- Danh sách xã, phường trọngđiểm cũ: 51.

- Danh sách xã, phường trọngđiểm mới: 59.