UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2005 - 2006.

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 7 và Điều 9 Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Điều 12, Chương IV, Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Công văn số: 1592/CT-THDT ngày 24/5/2006 và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1350 /TT-TC ngày 14/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá 01 kilogam thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2005-2006 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: 2.000 đồng (Hai ngàn đồng chẵn).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, các cơ quan có liên quan, kiểm tra đôn đốc việc thu nộp thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện