ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về quy định mức chi tạm thời thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 48/2007/TTLT /BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi tạm thời thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, (có phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Các nội dung khác về đối tượng thực hiện, nội dung chi lập dự toán và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT /BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của liên Bộ, Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này được áp dụng kể từ kỳ thi năm học 2006 - 2007.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở GD&ĐT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Tô