BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1536/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng,chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 củaThủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chốngthiên tai;

Trên cơ sở Quyết định số 5349/QĐ-BNN-TCCB ngày15/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợitại văn bản số 488/TCTL-VP ngày 20/4/2015 về việc xây dựng dự thảo Quyết địnhthành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiêntai;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương vềphòng, chống thiên tai (sau đây gọi tắt là Văn phòng thường trực) đặt tại CụcPhòng, chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi để tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chốngthiên tai theo quy định của pháp luật.

Văn phòng thường trực có tư cách pháp nhân, có condấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của phápluật;

Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực dongân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàngnăm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nguồn kinh phí khác theoquy định của pháp luật.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn - Trưởng ban Ban chỉ đạo:

a) Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và phân côngnhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ đạo;

b) Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Banchỉ đạo;

c) Văn bản hướng dẫn xây dựng, đôn đốc thực hiệnchiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai;Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai;

d) Văn bản chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phụchậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc theo quy định;

đ) Các biện pháp huy động các nguồn lực của các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của tổ chức, cá nhân để ứng phó vàkhắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và phápluật có liên quan;

e) Tổng hợp thiệt hại, nhu cầu cứu trợ và đề xuất vớiChính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện pháp và nguồn lực khắc phụchậu quả thiên tai trong phạm vi cả nước;

g) Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địaphương thực hiện các hoạt động phòng, chống thiên tai;

h) Báo cáo định kỳ, đột xuất về phòng chống thiêntai theo quy định;

i) Đề xuất phương án điều hành hồ, liên hồ để thamgia cắt lũ trong phạm vi cho phép của quy trình vận hành được Thủ tướng Chínhphủ quy định;

k) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Quỹ Phòng chốngthiên tai của các địa phương; Phương án điều chuyển Quỹ Phòng chống thiên tai củađịa phương này để hỗ trợ cho địa phương khác trong trường hợp thiên tai nghiêmtrọng; xử lý số tồn dư Quỹ của các địa phương;

l) Kế hoạch mua sắm tài sản, thiết bị, phương tiện,sửa chữa lớn cho Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo từ nguồn kinh phí hoạt độngcủa Ban chỉ đạo;

m) Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân cóthành tích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Thực hiện nhiệm vụ trực ban và giao ban phòng,chống thiên tai theo quy chế được Trưởng ban Ban chỉ đạo phê duyệt.

3. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về thiên tai, hệthống công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai.

4. Xây dựng và vận hành các công cụ hỗ trợ ra quyếtđịnh phục vụ công tác phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

5. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận đăng ký;chuyển hồ sơ đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép; thông báo kếtquả đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam của tổchức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế.

6. Kế hoạch tập huấn, huấn luyện, đào tạo, diễn tậpvề công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng tài liệu, phổbiến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật và kiến thứcphòng, chống thiên tai và tổ chức thực hiện sau khi được Trưởng ban Ban chỉ đạophê duyệt.

7. Quản lý trang thông tin điện tử của Văn phòngthường trực.

8. Chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị, hội thảo,báo cáo phục vụ hoạt động và công tác của Ban chỉ đạo; tổng kết công tác phòng,chống thiên tai hàng năm.

9. Quản lý tài chính, tài sản, phương tiện, trangthiết bị và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công củaBộ trưởng - Trưởng ban Ban chỉ đạo.

Điều 3.Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng thường trực có Chánh Vănphòng và các Phó Chánh văn phòng.

a) Chánh Văn phòng do Cục trưởng Cục Phòng, chốngthiên tai, Tổng Cục Thủy lợi kiêm nhiệm. Chánh Văn phòng điều hành hoạt động củaVăn phòng thường trực, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban chỉ đạo và trước phápluật về hoạt động của Văn phòng thường trực.

b) Các Phó Chánh văn phòng do các Phó Cục trưởng CụcPhòng, chống thiên tai kiêm nhiệm. Phó Chánh văn phòng thực hiện nhiệm vụ theophân công của Chánh văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước phápluật về nhiệm vụ được phân công.

2. Văn phòng thường trực được sử dụng bộ máy, biênchế trụ sở, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực khác của Cục Phòng, chốngthiên tai và các tổ chức trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Căn cứ tình hình thiên tai thực tế, Chánh Văn phònghuy động các lực lượng dự bị từ Tổng cục Thủy lợi theo danh sách trực ban đượcTổng cục trưởng phê duyệt hàng năm để thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thườngtrực.

3. Chánh Văn phòng có trách nhiệm xây dựng, trình Bộtrưởng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng thường trực.

Điều 4.Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành,thay thế Quyết định số 25/QĐ-PCLBTW ngày 21/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương.

Điều 5.Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng thường trực của Ban chỉ đạoTrung ương về phòng, chống thiên tai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý toàn bộhồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản, trang thiết bị và các nguồn lực khác củaVăn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương theo quy định.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Phòng, chống thiên tai, ChánhVăn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (100b)

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát