THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1536/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN XUÂN THẮNG, GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIVIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét tờ trình của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại văn bản số 29/TTr-BCS-VKHXHVN ngày 26 tháng 9 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2863/TTr-BNV ngày 08 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thờihạn ông Nguyễn Xuân Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, ViệnKhoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Thắng chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: Vụ VX, TCCB; Website CP;
- Lưu: VT, VPBCS (3), H 22

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng