ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1536/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHKẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA TỪ NGUỒN TPCP NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁTTRIỂN NĂM 2015 (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày12/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngânsách nhà nước năm 2015 (Nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2015của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2014 từ nguồn vốntrái phiếu Chính phủ cho dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờtrình số 39/TTr-SKHĐT ngày 24/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng ODAtừ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm2015 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh) như phụ lục kèm theo.

Điều 2.Quyết định này điều chỉnh một phầnQuyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 và Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày07/01/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH VÀ VÀPHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN
(Kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT:Triệu đồng

STT

Danh mục/hạng mục

KH vốn năm 2014

KH vốn năm 2015

Điều chỉnh: tăng (+), giảm (-)

Kế hoạch vốn sau điều chỉnh

Ghi chú

I

VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT(Quyết định 4126/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh)

.

Điều chỉnh giảm

-1.000

1

Đu tư lâm sinh

500

-500

0

2

Trồng rừng cảnh quan thành phố Quy Nhơn

500

-500

0

Điu chỉnh tăng

1.000

1

Dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP)

0

150

150

2

Dự án Quản lý thiên tai (WB5)

0

150

150

3

Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung tỉnh Bình Định giai đoạn 1 (ADB)

0

30

30

4

Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

0

100

100

5

Dự án Cấp nước sạch và VSMT vùng miền Trung (ADB)

0

140

140

6

Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp WB3

0

150

150

7

Dự án Phục hồi và Phát triển rừng phòng hộ (JICA2)

0

130

130

8

Nâng cấp đê và trồng rừng ngập mặn để ứng phó biến đổi khí hậu vùng đầm Thị Nại thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

0

150

150

II

VỐN ĐỐI ỨNG ODA TỪ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2014(Quyết định 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh)

Điu chỉnh giảm

-5

1

Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

7.631.8

-5

7.626.8

Điu chỉnh tăng

5

1

Mua sắm các xe chuyên dùng xử lý chất thải rắn cho các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn

68.2

5

73.2

III

PHÂN KHAI KH VỐN TỪ NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT(Quyết định 4126/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh)

*

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ TVXD - SỞ XÂY DỰNG

Điều chỉnh giảm

-1.027

1

Trả nợ Quyết toán các công trình do BQL xây dựng dân dụng đã thực hiện trước năm 2011

1.027

-1.027

0

Phân bổ chi tiết

Điều chỉnh tăng

1.027

1.1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

0

109.068

109.068

Bệnh viện ĐK tỉnh thực hiện chi trả

1.2

Bệnh viện đa khoa KV Phú Phong

0

521.591

521.591

Sở Y tế Bình Định thực hiện chi trả

1.3

Trung tâm Y tế An Nhơn

0

155.187

155.187

1.4

Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

0

2.899

2.899

Trung tâm Phát triển nhà và TVXD thực hiện chi trả

1.5

Trường CĐSP Bình Định

0

197.162

197.162

1.6

Nâng cấp Trường CNKT Quy Nhơn

0

1.557

1.557

1.7

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

0

39.536

39.536

**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BÌNH ĐỊNH

Điều chỉnh giảm

-2.400

1

Trả nợ các công trình của công ty cổ phần và phát triển đô thị Bình Định

2.400

-2.400

0

Phân bổ chi tiết dự án để trả nợ KLHT

Điều chỉnh tăng

2.400

1.1

Dự án Xây dựng HTKT khu tái định cư Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

0

2.400

2.400

phê duyệt quyết toán tại QĐ số 4051/QĐ-CTUBND ngày 12/9/2007 của UBND tỉnh