THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1537/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Tờ trình số 4811/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007) và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1483/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 3 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ninh(có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg , ngày 14/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

01. Trường Trung học cơ sở ĐôngXá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

02. Trường Trung học cơ sở MạoKhê II, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

03. Trường Tiểu học Quang Trung,thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

04. Trường Cao đẳng sư phạmQuảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh;

05. Trường Mầm non Hoa Hồng, thịxã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

Đã có nhiều thành tích trongcông tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, gópphần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

06. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệutrưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Dân tộc nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhQuảng Ninh;

07. Bà Phạm Thị Hồng Hà, Hiệutrưởng trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhQuảng Ninh;

08. Ông Phạm Định Quynh, Hiệutrưởng trường Trung học phổ thông Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh,

Đã có nhiều thành tích trongcông tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, gópphần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;