BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1538/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHHÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 18/3/2014 CỦACHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH,NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứNghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môitrường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiệnmôi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tàichính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Phát triển bền vững – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, VP (TH).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁP

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNGNHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰCCẠNH TRANH QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-BTP Ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC TIÊU

1. Phân công và tổ chức thực hiệncó hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đãđược xác định trong Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ:

2. Tập trung thực hiện có hiệu quả3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăngtrưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiệnthể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là xây dựng,sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách tạo môitrường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, ngườidân phát triển sản xuất kinh doanh. Chú trọng các cơ chế, chính sách về quyềnsở hữu tài sản, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ quyềnlợi của cổ đông thiểu số, các quy định về phá sản, giải thể, cạnh tranh...

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôngtin, đổi mới quy trình quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

4. Trong giai đoạn 2014-2015 tậptrung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hànhchính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính,giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệmcủa các cơ quan hành chính nhà nước.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác rà soát, hệ thốnghóa, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, cóhiệu quả các kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013và Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 67/2013/QH13 của Quốc hội về việctăng cường công tác thi hành pháp luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủyban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thihành. Hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Hiến pháp năm 2013 củacác bộ, ngành, địa phương. Rà soát, hệ thống các quy định pháp luật nói chung,các quy định liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lựccạnh tranh quốc gia nói riêng phù hợp với nội dung, tinh thần Hiến pháp năm2013.

- Xây dựng, trình cấp có thẩmquyền Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo hướng bảo vệ vàthúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó cóhoàn thiện các quy định về quyền sở hữu tài sản, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

- Nghiên cứu xây dựng Luậttiếp cận thông tin, Luật ban hành quyết định hành chính nhằm thực hiện cam kếtquốc tế của Việt Nam về minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước vàcông khai, minh bạch, tăng cường tiếp cận thông tin đối với các nhà đầu tưtrong và ngoài nước.

2. Công tác kiểm soát thủtục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với cácBộ, cơ quan, địa phương rà soát thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hànhchính có liên quan đến chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh để sửa đổi hoặc kiếnnghị sửa đổi, báo cáo Chính phủ.

- Xây dựng, trình Chính phủban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chínhtrong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môitrường kinh doanh; Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án liên thông thủ tục côngchứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất và thuế.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốccác Bộ, cơ quan, địa phương trong việc tuân thủ các quy định về kiểm soát thủtục hành chính; đánh giá tác động của thủ tục hành chính ngay trong quá trìnhsoạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và rà soát thủ tục hành chínhtrong quá trình thực thi; thẩm định kỹ quy định thủ tục hành chính tại dự án,dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm ngăn chặn ngay từ khâu dự thảo các quyđịnh thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; luậthóa công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi thực hiện sửa đổi, bổ sung LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát, đánh giá và có ýkiến góp ý về quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng nói riêng và tranh chấpdân sự nói chung theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí giảiquyết tranh chấp hợp đồng đối với những vụ việc đơn giản.

- Phối hợp với Phòng Thươngmại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên Hội đồng Hội đồng tư vấncải cách thủ tục hành chính, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chí, đánhgiá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương.

- Công bố đầy đủ thủ tục hànhchính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; công khai thủ tục hànhchính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên Cổng thông tinđiện tử Bộ Tư pháp; niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơitrực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ cónăng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý cácthủ tục hành chính bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm traviệc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính củacác cơ quan hành chính nhà nước các cấp, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêmnhững cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cánhân khi thi hành công vụ.

- Nghiên cứu, đề xuất sángkiến cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm liên quan đếnhoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh đổi mới, ứng dụngcông nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập hợp, ràsoát và đánh giá tình hình thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến, cógiải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả cung cấp trực tuyến các dịch vụ hànhchính công do Bộ Tư pháp quản lý.

- Tập hợp, rà soát và đánh giátình hình thực hiện các dịch vụ hành chính công, dịch vụ hành chính công trựctuyến, có giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả cung cấp trực tuyến cácdịch vụ hành chính công do Bộ Tư pháp quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộcBộ có liên quan kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác địnhtrong Kế hoạch này; xác định các nhiệm vụ có liên quan để đưa vào Kế hoạch côngtác hàng năm của Bộ và của các đơn vị để triển khai thực hiện. Định kỳ 6 thángvà 1 năm tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệmvụ theo Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp về cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh gửi về Bộ Tư pháp (qua Văn phòng Bộ, kết hợp vớibáo cáo công tác 6 tháng và hàng năm của đơn vị).

2.Chánh Văn phòng BộTư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kếhoạch này, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kếhoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

Định kỳ 6 tháng và 1 năm cóBáo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạchhành động của Bộ Tư pháp gửi Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nângcao năng lực cạnh tranh (qua Văn phòng Phát triển bền vững - Bộ Kế hoạch và Đầutư) và Văn phòng Chính phủ.

Phối hợp với các đơn vị thuộcBộ có liên quan báo cáo và đánh giá về năng lực cạnh tranh của Bộ, gửi Hội đồngquốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (qua Văn phòngPhát triển bền vững - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Văn phòng Chính phủ trước ngày31 tháng 12 hàng năm./.

PHỤ LỤC:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TƯ PHÁPTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-CP NGÀY 18/3/2014 CỦA CHÍNH PHỦ(Ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-BTP Ngày 01 tháng 7năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Thời hạn thực hiện

Đơn vị chủ trì

I. Công tác rà soát, hệ thống hóa, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1.

Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Hiến pháp năm 2013 của các bộ, ngành, địa phương

Năm 2014

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

2.

Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, hệ thống các quy định pháp luật nói chung, các quy định liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nói riêng phù hợp với nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013

Năm 2014

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

3.

Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Năm 2014 và các năm tiếp theo

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

4.

Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Tháng 8/2014

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

5.

Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Tháng 12/2014

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

6.

Luật tiếp cận thông tin

Quý III/2015

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

7.

Luật Ban hành Quyết định hành chính

Quý III/2015

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

II. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

8.

Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh

Năm 2014

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

9.

Báo cáo Chính phủ về kết quả rà soát thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan đến chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh

Tháng 6/2014-2015

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

10.

Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

Tháng 8/2014

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

11.

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc tuân thủ các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; thẩm định kỹ quy định thủ tục hành chính tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

12.

Luật hóa công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2014

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

13.

Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính ngay trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và rà soát thủ tục hành chính trong quá trình thực thi

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

14.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 5/2014

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

15.

Rà soát, đánh giá và có ý kiến góp ý về quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng nói riêng và tranh chấp dân sự nói chung theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với những vụ việc đơn giản

Năm 2014

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

16.

Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp và các Bộ, ngành xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương

Theo tiến độ kế hoạch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

17.

Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng ban hành

Thường xuyên

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

18.

Công khai hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

19.

Tạo liên kết giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; tích hợp thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Thường xuyên

Cục Công nghệ thông tin

20.

Niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính

Thường xuyên

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

21.

Bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Thường xuyên

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

22.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại một số Bộ, ngành, địa phương

Năm 2014 và các năm tiếp theo

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

23.

Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

24.

Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

III. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

25.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của Bộ Tư pháp

Quý IV năm trước năm liền kề năm kế hoạch

Cục Công nghệ thông tin

26.

Tiến hành cấp chữ ký số cho các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2014

Cục Công nghệ thông tin

27.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018

Năm 2014 và các năm tiếp theo

Cục Công nghệ thông tin

28.

Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2014 -2018

Năm 2014

Cục Công nghệ thông tin

29.

Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Năm 2014

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

30.

Tập hợp, rà soát và đánh giá tình hình thực hiện các dịch vụ hành chính công, dịch vụ hành chính công trực tuyến, có giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả cung cấp trực tuyến các dịch vụ hành chính công do Bộ Tư pháp quản lý

Thường xuyên

Văn phòng Bộ