UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 1539/2007/QĐ-UBND ­

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ

dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ

có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thành phố

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 252/STP-KTVB ngày 03/8/2007 của Sở Tư pháp;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1219/TTrLS-TC-KHCN ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Liên Sở Tài chính và Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản 'Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố Hải Phòng'.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố; Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

Trịnh Quang Sử