THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:1539/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 21 tháng 05 năm 2007) và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 1397/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh (códanh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sựnghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tậpthể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-TTg , ngày 14/11/2007 của Thủ tướng Chínhphủ)

01. Sở Khoa học và Công nghệtỉnh Bắc Ninh;

02. Công ty Sơn tĩnh điện ViệtThái, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

03. Công ty TNHH Thanh Tùng,huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

Đã có nhiều thành tích trongcông tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc;

04. Ông Mẫn Hồng Cần, Tổng Giámđốc Công ty TNHH Hồng Ngọc, Nhà máy thiết bị điện HANAKA, huyện Từ Sơn, tỉnhBắc Ninh;

05. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, PhóTổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh;

06. Bà Nguyễn Thị Hoài, Giám đốcCông ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống, Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tỉnh Bắc Ninh;

07. Ông Hoàng Đăng Vinh, Chủtịch Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đã có nhiều thành tích trongcông tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc./.