ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO RÀ SOÁT, XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾNKHÍCH ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông báo kết luận số607-TB/TU ngày 06/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về chủ trương sửađổi, bổ sung chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 284/TTr-SKHĐT ngày 12/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cươngbáo cáo rà soát, xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnhvực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, với nhữngnội dung chủ yếu sau:

I. Tên chính sách: Quy địnhmột số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

II. Nội dung nghiên cứu:

1. Phần thứ nhất: Phân tích,đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm 2001 đến nay.

1.1. Rà soát các cơ chế chính sáchtrong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnhban hành qua từng thời kỳ.

1.2. Đánh giá khái quát nội dungcác cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

1.3. Đánh giá kết quả triển khaithực hiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp.

1.4. Đánh giá hiệu quả về kinh tế -xã hội của các cơ chế chính sách.

2. Phần thứ hai: Xây dựng cơchế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2.1. Nghiên cứu tổng hợp các vănbản, chính sách của Nhà nước có liên quan.

2.2. Xây dựng cơ chế, chính sách ưuđãi, khuyến khích đầu tư.

- Nghiên cứu xác định những nhómcác đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ chế, chính sách này.

- Nghiên cứu xây dựng những nộidung cụ thể của cơ chế, chính sách. Dự kiến như sau:

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách ưuđãi về đất đai.

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách ưuđãi về thuế.

+ Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗtrợ từ ngân sách nhà nước và vốn huy động.

3. Phần thứ ba: Tổ chức thựchiện

Phân công trách nhiệm cho các sở,ngành, Ủy ban nhân dân các cấp để triển khai thực hiện cơ chế, chính sách.

Điều 2. Căn cứ vào nội dungđược phê duyệt tại Điều 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phốihợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành triển khaicác bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra và tuân thủ đúng trình tựtheo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm địnhdự toán kinh phí thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện, thành phố; Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, CN, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh