UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH PHỐI HỢP THANH TRA TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tảibằng xe ô tô và Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lýhoạt động vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày28/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý tráchnhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vậntải bằng xe ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vậntải tại Tờ trình số 116/TTr-SGTVT ngày 17/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Kế hoạch số 11/KHPH /SGTVT-CAT-SLĐTBXH-SYTngày 17/9/2013 của Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế (kèm theo Kế hoạch số11/KHPH/SGTVT-CAT-SLĐTBXH-SYT ngày 17/9/2013).

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với các ngành có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thựchiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủtrưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

SỞ GTVT - CÔNG AN TỈNH
SỞ LĐTBXH - SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KHPH /SGTVT-CAT-SLĐTBXH-SYT

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

THANH TRA TOÀNDIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND , ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tảibằng xe ô tô; Căn cứ Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủvề việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lýhoạt động vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chấnchỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạtđộng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Sau khi trao đổi, phân tích, đánh giá kết quảđạt được cũng như những mặt tồn tại hạn chế của các doanh nghiệp trong lĩnh vựckinh doanh vận tải bằng ô tô trong thời gian vừa qua; Sở Giao thông vận tải,Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thống nhất xây dựngKế hoạch phối hợp thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra liên ngànhđối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên phạm vi toàntỉnh.

- Nâng cao vị trí, vai trò công tác quản lýNhà nước của các ngành trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải bằngô tô.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục phápluật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô cho các tổchức, cá nhân có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức, tự giác chấp hànhLuật Giao thông đường bộ.

- Phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhânvi phạm, cương quyết đình chỉ đối với các đơn vị kinh doanh vận tảikhông đủ điều kiện, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vận tải bằngô tô, góp phần đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông, kéogiảm tai nạn giao thông.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THANH TRA:

1. Đối tượng thanh tra:

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành kháchbằng ô tô, kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe công - ten - nơ (nếu có)trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạtđộng vận tải hành khách bằng ô tô.

2. Nội dung thanh tra:

- Các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định 91/2010/NĐ-CP gồm các nội dung:

+ Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theoquy định của pháp luật.

+ Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sửdụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh;

+ Công tác quản lý phương tiện và gắn thiếtbị giám sát hành trình trên phương tiện theo quy định (nếu có quy định bắtbuộc phải gắn thiết bị hành trình);

+ Công tác quản lý tuyển chọn, hợp đồnglái xe và nhân viên phục vụ trên xe;

+ Văn bằng chứng chỉ người trực tiếp điềuhành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Diện tích nơi đỗ xe của đơn vị vận tải;

+ Bộ phận quản lý các điều kiện về antoàn giao thông và công tác theo dõi an toàn giao thông;

+ Ngoài ra kiểm tra việc chấp hành một sốquy định riêng áp dụng cho từng loại hình kinh doanh vận tải hànhkhách bằng ô tô.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thanhtra liên ngành trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tôtrên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ trì phối hợp với ngành công an, laođộng - thương binh và xã hội, y tế tỉnh, tiến hành thanh tra toàndiện đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là đơnvị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hànhkhách theo hợp đồng và xe du lịch và vận tải hàng hoá bằng công - ten- nơ.

- Có trách nhiệm kiểm tra các điều kiệnkinh doanh vận tải bằng ô tô của từng loại hình vận tải, xử lýnghiêm các đơn vị vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra choUBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

2. Công an tỉnh:

- Cử lực lượng phối hợp với Sở Giao thôngvận tải kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; kiểm traphương tiện hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, kiểm tra xử lýthông tin trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe; hoạtđộng của bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông.

- Kiểm tra phương tiện của doanh nghiệp đanghoạt động tại bến xe và lưu thông trên đường.

- Hỗ trợ cho các thành viên trong đoàn thanhtra trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trườnghợp vi phạm theo quy định pháp luật.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Kiểm tra hợp đồng lao động của đơn vịvận tải với người lái xe, nhân viên lái xe và người lao động làmviệc cho đơn vị kinh doanh vận tải.

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảohiểm bắt buộc, khám sức khoẻ định kỳ mà đơn vị kinh doanh vận tải phảithực hiện đối với người lao động;

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trườnghợp vi phạm theo quy định pháp luật.

- Báo cáo kết quả thực hiện cho trưởngđoàn thanh tra, để tổng hợp báo cáo.

4. Sở Y tế:

- Kiểm tra sức khoẻ đối với lái xe khi pháthiện lái xe có dấu hiệu sử dụng chất ma tuý, hoặc nghi vấn lái xekhông đủ sức khoẻ để lái xe ô tô theo quy định.

- Xác minh làm rõ những nội dung có liênquan đến công tác khám sức khoẻ cho lái xe, nhân viên làm việc;

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm các quy định về chứng nhận sức khoẻ.

- Báo cáo kết quả thực hiện cho trưởngđoàn thanh tra, để tổng hợp báo cáo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lãnh đạo các sở liên quan có trách nhiệm chỉđạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra,đôn đốc nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Phòng Công thương (Quản lý Đô thị) của cáchuyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tratrong quá trình thực hiện kế hoạch.

3.Thời gian thanh tra: Dự kiến 30 ngày kể từngày kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt (có lịch kiểm tra cụ thể kèmtheo).

4. Phương tiện: Sử dụng xe ô tô của Thanhtra Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

5. Kinh phí thực hiện: Đề nghị Uỷ ban nhândân tỉnh cho sử dụng từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực giao thông.

Khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các bênliên quan nhanh chóng phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này, kết quả thựchiện sẽ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tảitheo quy định./.

CÔNG AN TỈNH
Phan Vĩnh Lạc

SỞ GTVT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Liệt

SỞ LĐTB&XH
GIÁM ĐỐC
Lê Quang Đạo

SỞ Y TẾ
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCMai Thanh Hùng