UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2003/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 8 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG ĐỐI VỚI HỌC SINH CHUYÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức học bổng học sinh chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 18/6/2002 của UBND tỉnh:

Được cấp học bổng mức 90.000 đồng/ tháng nếu đạt kết quả học tập tiên tiến (trong đó các môn chuyên đạt từ 8,5 điểm trở lên) hoặc đạt từ giải 3 trở lên của các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

2. Điều chỉnh Khoản 4 Điều 9 của Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001 của UBND tỉnh:

Được cấp học bổng mức 120.000 đồng/tháng nếu đạt kết quả học tập xuất sắc, giỏi ( trong đó các môn chuyên đạt từ 8,5 điểm trở lên ), hoặc là thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia.

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 18/6/2002 và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 24/5/2001 của UBND tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Như điều 3- TT Tỉnh ủy - TT.HĐND tỉnh- CT, các PCT UBND tỉnh - Lưu VP, K8

TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhạm Văn Thanh