ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2005

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn thu từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND ngày 13/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2005, quyết định bổ sung tỷ lệ điều tiết thu ngân sách, điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2005 tỉnh Lào Cai (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh