UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 154/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO ĐỊNH MỨC KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước và theo Thông tư Liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướngChính phủ ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 612/GDĐT-TC ngày 25 tháng 7 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 478/TTr-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giáo dục và Đào tạo, như sau :

1.1. Biên chế : 160 người ;

1.2. Kinh phí (tiền lương và kinh phí quản lý hành chính) : 30 triệu đồng/người/năm (chưa tính yếu tố tiền lương tăng thêm do thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ).

Điều 2. Định mức giao khoán nêu tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 và áp dụng trong 3 năm (từ năm 2005 đến năm 2007).

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng nội dung quy định tại Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướngChính phủ và Thông tư Liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- VP HĐ-UB : PVP/VX, KT, NC
- Tổ VX, TM
- Lưu (VX-Hg) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải