UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Quy định các loại thủ tục hành chính thực hiện theo

cơ chế một cửa liên thông tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các loại thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND các xã, thị trấn đến UBND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (09 loại thủ tục, có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Trọng có trách nhiệm:

1. Quy định quy trình - thủ tục hồ sơ giải quyết cụ thể đối với từng loại thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại phụ lục kèm theo quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện việc giải quyết các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2008.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Trọng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan trịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Đức Hòa