KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG ĐẶC SAN TRỰC THUỘC BÁO KIỂM TOÁN
-------------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 478/NQ-UBTVQH13 ngày 16/4/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển Tạp chí Kiểm toán thành Báo Kiểm toán trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-KTNN ngày 02/5/2012 của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Báo Kiểm toán;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Báo Kiểm toán,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Xã hội dân sự là gì ? Phân tích các khía cạnh pháp lý về xã hội dân sự

Điều 1. Thành lập Phòng Đặc san trực thuộc Báo Kiểm toán.
Điều 2. Chức năng
Tổ chức xuất bản Đặc san Kiểm toán cuối tháng phù hợp với các quy định tại Quyết định số 757/QĐ-KTNN ngày 02/5/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Kiểm toán và Quyết định số 01/QĐ-BKT ngày 11/6/2012 của Tổng Biên tập Báo Kiểm toán về việc ban hành Quy chế làm việc của Báo Kiểm toán.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tổ chức triển khai thực hiện việc viết bài, tin, chụp ảnh cho số Đặc san;
2. Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng nội dung các chuyên đề, chuyên trang và những vấn đề cần đổi mới, nâng cao chất lượng Đặc san;
3. Đặt bài nghiên cứu, thông tin lý luận, trao đổi nghề nghiệp của Kiểm toán viên và các chuyên gia kinh tế, tài chính;
4. Xây dựng kế hoạch công tác cho từng cán bộ, phóng viên, viên chức trong phòng nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;
5. Chịu trách nhiệm xuất bản Đặc san cuối tháng đúng định kỳ;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổng Biên tập Báo Kiểm toán.

>> Xem thêm:  Phân tích đặc trưng của quan hệ lao động ở Việt Nam ? Giải pháp phát triển quan hệ lao động

Điều 4. Biên chế và nhân sự
1. Biên chế của Phòng Đặc san do Tổng Biên tập Báo Kiểm toán quyết định và nằm trong tổng số biên chế được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hàng năm của Báo Kiểm toán.
2. Phòng Đặc san có Trưởng phòng và 01 đến 02 Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước
Tổng Biên tập Báo Kiểm toán quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết của phòng Đặc san, sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (08).
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đinh Tiến Dũng

>> Xem thêm:  Tình hình kinh tế xã hội tác động đến quan hệ lao động như thế nào ?