UỶ BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1542/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BT ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chínhvà báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 6410/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạmvi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Quyết định số 7612/QĐ-BCT ngày 26/8/2014của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; TTHC đượcsửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ về quản lý hoạt độngbán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp công bố, côngkhai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyềntrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này cácthủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚIBAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

II. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

1

Thủ tục thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

2

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊBÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

I. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

1

T-LSN-

146572-TT

Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

- Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn