ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1545/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 06 năm 2015

.

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướngChính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc giavề nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục,hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởngBộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tìnhhình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại Tờ trình số 847/TTr-SNN ngày 29/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Nhý ðiều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tý pháp);
- Sở Tý pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng thông tin ðiện tử tỉnh;
- Lýu: VT, DL.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1545/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa