UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thông tin

của Cơ sở dữ liệu ngành Thể dục thể thao

_____________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục Thể thao;

Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/09/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Thông tin đến năm 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Tin học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý và sử dụng thông tin của Cơ sở dữ liệu ngành Thể dục thể thao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 BỘ TRƯỞNG (CHỦ NHIỆM)
UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO


(Đã ký)


Nguyễn Danh Thái