UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc công nhận và phân loại, tổ dân phố của huyện Gia Bình

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV , ngày06/12/2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 228/2004/QĐ-UB , ngày31/12/2004 của UBND tỉnh Bắc ninh, về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của UBND huyện Gia Bình và Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Công nhận và phân loại thôn, tổ dân phố của huyện Gia Bìnhnhư sau:

1.Tổng số thôn, tổ dân phố của huyện Gia Bìnhlà: 74 đơn vị.

Trong đó: + Thôn: 74 đơn vị;

2.Phân loại Thôn, tổ dân phố:

+ Thôn, tổ dân phố loại I: 06 đơn vị;

+ Thôn, tổ dân phố loại II: 09 đơn vị;

+ Thôn, tổ dân phố loại III: 59 đơn vị;

( Có danh sách kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở tài chính; các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Gia Bìnhcăn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ